Vlada TK: Usvojen je Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024.

Danas je održana sjednica Vlada TK. Usvojen je Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024. godina, kao i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koji je urađen na osnovu četverogodišnjeg plana. Realizacijom srednjoročnih planskih zadataka u pogledu obezbjeđenja strateških robnih rezervi stvorili bi se uslovi za kvalitetnije i efikasnije intervencije iz robnih rezervi u slučaju elementarnih nepogoda, većih poremećaja na tržištu i drugih vanrednih prilika.Plan je da ovom nabavkom uvede novi sistem skladištenja robnih rezervi, što bi u konačnici trebalo dovesti i do ostvarivanja ušteda na sredstvima koja se trenutno izdvajaju za ovu namjenu. Na sjednici je prihvaćena i Informacija o mjerama poduzetim u skladu sa pilot odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u kojoj se između ostalog navodi da Vlada Kantona nastoji ispuniti svoju zakonom propisanu obavezu i obezbijediti uslove za rad sudova na području Tuzlanskog kantona kako bi se smanjio broj odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojima se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku. Olakšavajuća je okolnost da je Vlada Federacije BiH utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti i prava na suđenju u razumnom roku čime će se ublažiti finansijske posljedice na budžet Federacije i kantona.
Danas utvrđenim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju prolongiran je do 31. maja 2021. godine. Naime, 31. maja 2019. godine istekao je rok do kojeg su vlasnici bespravno izgrađenih građevina mogli podnijeti zahtjev za legalizaciju, što za posljedicu imalo da su zahtjevi podneseni nakon isteka ovog roka mogli biti odbačeni kao neblagovremeni. Izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina iz 2018. godine, kao osnov za potvrđivanje činjenice da je građevina započeta, izgrađena, dograđena, rekonstruisana ili sanirana bez odobrenja za građenje, kao i građevina za koju postoji odobrenje za građenje ali je investitor odstupio od uslova propisanih u odobrenju za građenje, umjesto satelitskog snimka područja Tuzlanskog kantona, uzeti su ortofoto snimci Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. godine, što je također razlog za produženje ovog roka. Usvojena je i Informaciju sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje stanja kvaliteta zraka.Doneseno je nekoliko zaključaka i preporuka.Uz potpuno uvažavanje prava građana Tuzlanskog kantonana na čist zrak, nevladinih organizacija, medija i drugih subjekata, u ovoj informaciji se apeluje da se informacije o stanju kvaliteta zraka ne prenose i medijski eksponiraju korištenjem neprovjerenih podataka dobivenih mjerenjem neadekvatnim uređajima, koji nisu propisani Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, odnosno, koji ne mjere po tačno određenoj referentnoj metodi mjerenja (BAS EN standardi). Također, medijima i drugim subjektima se preporučuje da za izvještavanje o stanju kvaliteta zraka koriste isključivo podatke sa mjernih stanica Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, a koji su stalno dostupni putem web stranice www.monotoringzrakatk.info. Također, neophodno je hitno donijeti propis kojim se utvrđuje obaveza priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje toplotnom energijom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje na mrežu daljinskog sistema grijanja.Navedeno je, između ostalog, da će biti uložen maksimalan napor za toplifikaciju Grada Živinice i intenziviranje radova na toplifikaciji drugih općina i gradova, a zasnovanih na ekološki prihvatljivim i obnovljivim izvorima energije. Usvojen je i Plan proljetne sjetve u 2020. godinu sačinjen na osnovu općinskih/gradskih planova za proljetnu sjetvu. Njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 50.568 ha. Između ostalog, utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, data saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, te Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona.