Perspektivna vojna imovina na Kozlovcu Odlukom GV Tuzle vraćena državi BiH

Današnjom sjednicom Gradskog vijeća Tuzle dominirale su tačke dnevnog reda koje se odnose na reguolacione planove pojedinih dijelova grada. Regulacioni plan stambeno-psolovne zone Kreka jug dobio je prolaznu ocjenu, kao i Nacrt regulacionog plana dijela prostornih cjelina Sjenjak 1 i 2.
Gradsko vijeće Tuzle jednoglasno je usvojilo Odluku kojom se perspektivna vojna imovina na Kozlovcu sa Grada Tuzle prenosi na državu Bosne i Hercegovine, odnosno na raspolaganje Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Time je Tuzla ispunila dio od uvjeta koji su postavljeni pred našu državu ukoliko se želi približiti članstvu NATO saveza. Gradsko vijeće u nastavku je razmatralo više odluka koji se odnosne na izradu regulacionih planova. Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno-poslovne zone Kreka Jug – druga faza u Tuzli. Prihvaćena su i dva nacrta, i to: Nacrt regulacionog plana dijela prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli, kao i Nacrt Odluke o provođenju regulacionog plana za ove dvije prostorne cjeline. Na dnevnom redu kojeg nije podržao Klub HDZ-a, zbog kako su naveli, neuvrštavanja Statuta Grada, uz ostalo su i: Obavještenje o razlozima prolongiranja izrade Pravilnika o izmjenama idopunama Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za dodjelu taksi stajališta, Inicijativa za izgradnju spomenika Husein-kapetanu Gradaščeviću u Gradskom parku, kao i Urgencija urgencije na urgenciju za saniranje udarnih rupa na saobraćajnicama u Tuzli. Usvajanju obimnog dnevnog reda prethodilo je odgađanje, ranije utvrđene satnice početka sjednice, zbog održavanja sjednice Kolegija vijeća, a potom i više pauza. U dnevni red nije uvršten prijedlog SBB-a, da gradonačelnik informira vijećnike o realizaciji zaključaka i mjera za suzbijanje aerozagađenja u Tuzli. Uslijedio je prijedlog Kluba SDP-a, da se uloži urgencija na zahtjev za izvještavanje Vijeća o tome, a koji je podržan većinom glasova. Na samom početku sjednice, vijećnica Hidajeta Jarčević upoznala je Vijeće i predsjedavajućeg da je istupila iz Kluba SDA, dok je vijećnik BOSS-a, Mirnes Ajanović zatražio informaciju zbog čega je na sjednici pojačano prisustvo zaštitarskih agencija, ko ih je angažirao i dao pristanak da se plaćaju iz Gradskog budžeta. Odgovor na ova pitanja Ajanović bi trebao dobiti na narednoj sjednici.