Ponovljena evropska perspektiva BiH kao jedinstvene i suverene države

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, sa zamjenikom predsjedavajućeg, ministrom finansija i trezora Vjekoslavom Bevandom i ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom, prisustvovao je u Briselu Trećem sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije na kojem je ponovljena evropska perspektiva Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države.

Zvaničnici EU i BiH razmotrili su napredak u ključnim političkim, ekonomskim i pravnim kriterijima te provođenje reformske agende.

Obraćajući se prisutnima, Zvizdić je izrazio iskreno zadovoljstvo činjenicom da redovno održavanje sastanaka u okviru zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije dodatno potvrđuje potpunu opredijeljenost za nastavak i  intenziviranje redovnog dijaloga i saradnje Bosne i Hercegovine i  najvažnijeg strateškog vanjskopolitičkog partnera – Evropske unije.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je konstatiralo napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU u februaru 2016. godine, kao i Zaključaka Vijeća iz septembra 2016. godine kojima se Evropska komisija poziva da dostavi mišljenje o osnovanosti zahtjeva koji je podnijela Bosna i Hercegovina.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je pozdravilo uspostavljanje mehanizma koordinacije o pitanjima u vezi sa EU i izradu i predaju odgovora na Upitnik Evropske komisije kao ključne aktivnosti u procesu integracije u EU.

Istaknuto je da je u proteklom periodu usvojen i niz strategija, čime su pokazani kredibilitet i jasna opredijeljenost svih institucija BiH da evropske integracije ostaju osnovni cilj Bosne i Hercegovine.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je inicijativu BiH za rješavanje pitanja borbe protiv terorizma i nastavak aktivnosti u sprečavanju i borbi protiv radikalizacije, kao i skidanje sa “sive liste” FATF-a u sklopu borbe protiv finansiranja terorizma.

Kada je u pitanju migrantska situacija, na današnjem sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ponovljena je važnost pojačane saradnje sa EU i susjednim zemljama u pitanjima upravljanja granicama i poboljšanja saradnje između  sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini.

Strateško opredjeljenje za nastavak integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je potvrđeno i u Strategiji vanjske politike BiH za period 2018-2023. godine koju je usvojilo Predsjedništvo BiH.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je pozvalo i na kontinuirano usklađivanje s deklaracijama EU i odlukama Vijeća u vezi s vanjskom i sigurnosnom politikom.

– Izuzetno cijenimo dosadašnju saradnju i istinsku podršku koju imamo od naših partnera u Evropskoj uniji i u tom smislu i ovim putem želim naročito da pozdravim usvajanje Strategije kredibilne perspektive proširenja EU na Zapadni Balkan kao i činjenicu da je tema proširenja ponovo visoko na listi prioriteta EU, što je ozvaničeno nizom izuzetno pozitivnih događaja za cijeli region, a i za moju državu Bosnu i Hercegovinu. Samit zemalja EU i Zapadnog Balkana u maju ove godine jeste izuzetno bitan signal svim zemljama u procesu pridruživanja EU iz našeg regiona da je naša evropska perspektiva neupitna i izvjesna.

Istovremeno, potpuno smo svjesni da je pridruživanje i konačni cilj – potpuna integracija u Evropsku uniju – dvosmjeran proces i da smo svi dužni da napravimo velike korake na provedbi potrebnih reformi, naročito u oblasti preuzimanja i provođenja cjelokupne pravne stečevine EU, standardiziranjem i jačanjem naših ekonomija radi pripreme za učešće na veoma konkurentnom i jakom evropskom ekonomskom tržištu, unapređenjem naših administrativnih kapaciteta, te naročito intenziviranjem napora i reformi u cilju jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije te svih oblika organiziranog kriminala i terorizma – rekao je tokom obraćanja Zvizdić.

– Istinski me raduje i svaki napredak koji region, i svaka zemlja pojedinačno, napravi na svom putu evropskih integracija, kao i napredak na putu integracija u NATO, jer time naš region i cjelokupna društva vodimo ka stabilnijem, prosperitetnijem i naprednijem društvu – rekao je predsjedavajući Zvizdić i dodao da je peti samit zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, koji je na dnevnom redu imao veoma važne teme koje je potrebno provesti da bismo osigurali napredak i unapređenje saradnje u regionu, imao izuzetan značaj.

– Unapređenje saradnje u ekonomskom smislu stavljamo na pročelje naših partnerskih odnosa, osiguranjem svih potrebnih preduvjeta za ekonomski rast i razvoj regiona. Međutim, naša saradnja ne treba se ograničiti samo na ovo područje, nego obuhvatiti cjelokupne društvene sfere te u tom smislu da se otvori put ka zacjeljivanju rana prošlosti i okretanju ka zajedničkoj budućnosti koja se mora temeljiti na istini,  odavanju počasti svim žrtvama, priznavanju zločina, prestanku glorificiranja ratnih zločinaca, prestanku upotrebe govora mržnje i konačno sagledavanju počinjenih grešaka da bismo osigurali da naše mlade generacije žive u društvu potpune tolerancije, međusobnog uvažavanja i poštovanja, prosperiteta i mira.

Izuzetno mi je drago da je ovogodišnji samit u Londonu napravio konkretne korake u ovom smjeru usvajanjem niza veoma značajnih zajedničkih deklaracija potpisanih od svih učesnica Berlinskog procesa – rekao je predsjedavajući VMBiH.

Istakao je da Bosna i Hercegovina kontinuirano radi na ispunjavanju svoje zadaće na evropskom putu.

– Istina, ne onim tempom kojim bismo mogli biti potpuno zadovoljni, ali uprkos evidentiranom zastoju uzrokovanom cjelokupnom političkom situacijom i činjenicom da smo u jeku predizborne kampanje, ipak se određeni pomaci dešavaju i uspijevamo da određene stvari, kao što je priprema odgovora na dostavljeni Upitnik Evropske komisije, stavimo iznad dnevnih političkih zbivanja i osiguramo potrebnu saradnju i posvećenost realizaciji ovog veoma bitnog cilja za nas – rekao je Zvizdić.

Podsjetio je da je BiH inicijalne odgovore uručila predsjedniku Evropske komisije Junckeru, 28. februara ove godine, “a trenutno su u toku aktivnosti na pripremi odgovora na dodatna pitanja koja smo dobili od naših partnera u Evropskoj komisiji”.

– Svjesni smo da to nije jedini aspekt u procesu sticanja željenog statusa kandidata te da paralelno s tim trebamo kontinurano raditi na provođenju svih potrebnih reformi, ali mi je izuzetno drago da je Evropska unija pravilno prepoznala da stavljanjem akcenta na pojedine etape u pretpristupnom i pristupnom procesu omogućava da se fokus i pažnja zadrže na konstruktivnim temama, s obzirom na to da svjedočimo skoro pa svakodnevnim pokušajima da se zemlje regiona okrenu i drugim, ne tako pozitivnim procesima i destabilizirajućim utjecajima drugih regionalnih i svjetskih sila – istaknuo je Zvizdić.

Osvrnuo se na posvećenost Bosne i Hercegovine ispunjavanju obaveza iz preporuka za prioritetna područja koja su obuhvaćena politikom proširenja, a to su vladavina prava, reforma javne uprave, ljudska prava i temeljne slobode, borba protiv korupcije, borba protiv organiziranog kriminala i terorizma, kao i ekonomsko upravljanje i konkurentnost.

– Naša ključna aktivnost u 2017. godini u procesu integracije u EU bila je osiguranje efikasnog funkcioniranja Sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i izrada odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije. Nakon što je uspostavljen funkcionalan Sistem koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koji osigurava učešće svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine u svim uspostavljenim tijelima, koja odlučuju konsenzusom, koja su održala više od 80 sastanaka i u koja je uključeno više od 1.300 predstavnika ministarstava, institucija i drugih organa uprave sa svih nivoa vlast, odgovori na Upitnik dostavljeni su 28. 2. 2018. godine.

Nakon što je Evropska komisija dostavila dodatna pitanja, tijela u okviru Sistema koordinacije su odmah započela s radom na pripremi odgovora. Očekujemo da će dinamika rada proteći nesmetano u narednom periodu, te su utvrđene sve potrebne aktivnosti i nosioci u cilju realizacije pripreme odgovora – rekao je Zvizdić.

Naglasio je da BiH ostaje posvećena daljnjem jačanju vladavine prava na svim nivoima te da je dosegnut određeni nivo spremnosti, posebno u pogledu pravosudnog sistema, kao i u pogledu borbe protiv korupcije, te borbe protiv organiziranog kriminala.

– U cilju efikasne i usklađene borbe protiv korupcije, Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu prolazila kroz dva važna procesa. Prvi se odnosio na formiranje tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti, a drugi na obavezu ovih tijela, odnosno svih nivoa vlasti u BiH, da razviju vlastite sektorske strategije za borbu protiv korupcije. Dostavili smo u parlamentarnu proceduru prijedlog novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za period 2017-2020. godine – podsjetio je Zvizdić.

Dodao je i da BiH kontinuirano radi na poboljšanju stanja u oblasti ljudskih prava.

– Predano radimo na ukidanju segregacije i diskriminacije u obrazovanju, zaštiti slobode govora, poboljšanju položaja Roma i LGBT populacije, sprečavanju nasilja nad ženama. Izradili smo nacrt novog gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018-2022. – istaknuo je Zvizdić.

Govoreći o aktuelnoj migrantskoj situaciji, Zvizdić je rekao da se intenzivno radi na podizanju kapaciteta za upravljanje migracijama, a naročito u dijelu koji se bavi radom s ranjivim grupama. U tom smislu, Bosna i Hercegovina radi na uspostavi mehanizma za vraćanje ilegalnih migranata u skladu sa standardima i politikama Evropske unije.

Rekao je i da raduje činjenica da Bosna i Hercegovina učestvuje u mehanizmima i programima saradnje sa institucijama i agencijama Evropske unije, kao što je program sa FRONTEX-om u cilju jačanja saradnje i partnerskih odnosa radi iznalaženja zajedničkih odgovora na ovo pitanje koje je istinski globalnog karaktera, i kao takvo zahtijeva tijesnu i koordiniranu saradnju.

Naglasio je i činjenicu da je na plenarnoj sjednici Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) u Parizu četrdeset država jednoglasno odlučilo da se Bosna i Hercegovina skine sa „sive liste“ FATF-a. Zaključeno je da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu s preporukama FATF-a, zbog čega su stvoreni uvjeti da se skine sa „sive liste“ i da se stavi u redovan režim izvještavanja.

– Uzevši u obzir dugogodišnje političke, ekonomske i kulturne veze sa susjednim državama, Bosna i Hercegovina je snažno posvećena uspostavljanju dobrih i prijateljskih odnosa sa svojim susjedima. Intenziviranje odnosa s njima i regionalna saradnja uopće, u bilateralnom i multilateralnom smislu, jeste važan aspekt jačanja stabilnosti i sigurnosti, što doprinosi povećanju povjerenja i razumijevanja u regionu i preduvjet je za sve druge vidove saradnje. Put prema unapređenju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine s drugim državama, posebno susjednim, svakako je i rješavanje svih otvorenih pitanja u međusobnim odnosima. Unapređenje odnosa u regionu je neophodno i zbog sve izraženije potrebe za što snažnijom regionalnom i evropskom sigurnosnom saradnjom, između ostalog u zajedničkom djelovanju na planu migracijskih kretanja, borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, borbe protiv organiziranog kriminala i ilegalne trgovine oružjem, borbe protiv cyber prijetnji te zajedničke regionalne energetske i transportne politike. Nadalje, Bosna i Hercegovina je veoma posvećena daljnjem jačanju saradnje sa EU u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne  politike – istaknuo je Zvizdić.

Bosna i Hercegovina progresivno nastoji da u što većoj mjeri uskladi svoju vanjsku politiku s vanjskom politikom EU, naročito u pogledu pridruživanja izjavama, deklaracijama i zajedničkim stavovima EU, uključujući i restriktivne mjere, a što je u direktnoj vezi s provedbom člana 10. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Pored toga, istaknuto je tokom obraćanja, na osnovu Sporazuma između EU i BiH o uspostavljanju okvira učešća BiH u operacijama EU za upravljanje krizama, od jula mjeseca 2017. godine pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u Misiji obuke Evropske unije (EUTM) u Centralnoafričkoj Republici.

– Kada su pitanju ekonomski kriteriji, usvojili smo Izvještaj o provedbi Programa ekonomskih reformi za 2017. godinu, te Plan aktivnosti za novi Program ekonomskih reformi 2018-2020. godine. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je dokument „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2018-2020. –  naveo je Zvizdić.

Dodao je da se Reformska agenda na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine provodi u skladu s Akcionim planom za implementaciju Reformske agende, koji sadrži 34 mjere, te da je u potpunosti realizirano 20 mjera,  kontinuirano se  realizira 8 mjera, dok je u toku realizacija preostalih šest  mjera.

U obraćanju, govoreći o bilateralnim odnosima u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, predsjedavajući Zvizdić je rekao da je Bosna i Hercegovina u potpunosti posvećena provedbi Sporazuma i ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz njega.

Na kraju obraćanja na trećoj sjednici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Zvizdić je rekao da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ostati posvećeno radu na daljnjem napretku ka članstvu u EU kao jednom od svojih prioriteta, te je izrazio nadu i očekivanje da će po završetku procesa izrade Mišljenja na zahtjev za članstvom BiH, vrlo brzo nakon provođenja općih izbora u BiH imati pozitivne signale od EU kroz dodjeljivanje statusa kandidata za članstvo.

– U narednom periodu ćemo sa svoje strane i dalje ostati posvećeni izvršavanju svojih zadaća. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti prevazići retorike podjela i zastoja koje se, nažalost, javljaju ususret izborima u Bosni i Hercegovini. Nadam se, radi dobrobiti naših građana, da ćemo na dnevni red staviti teme koje će poboljšati poslovnu klimu i osigurati privlačenje stranih investicija u BiH, okruženje koje će pokazati jasnije rezultate borbe protiv korupcije i svih oblika organiziranog kriminala i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma – rekao je Zvizdić.

Dodao je da izazovi “koji su pred nama nisu nimalo jednostavni, ali želim još jednom naglasiti da za Bosnu i Hercegovinu istinski nema drugog puta osim integracije u Evropsku uniju, prvenstveno iz razloga što članstvo u Uniji podrazumijeva visoke i kvalitetne standarde u svim sferama društva, a za građane moje zemlje podrazumijeva poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života”.

– Za Zapadni Balkan, integracija u Evropsku uniju je proces prvenstveno stabilizacije regiona, te konsekventno tome i unapređenje ekonomskih i socio-društvenih prilika.

Za moju zemlju je od vitalnog značaja da prije kraja mandata ovog sastava Evropske komisije, u duhu teme proširenja i ohrabrujućih poruka i signala koje dobijamo iz EU, osiguramo narednu etapu u procesu evropskih integracija.  Podršku građana u ovom opredjeljenju imamo. Više od 75 posto ispitanih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine želi članstvo u Evropskoj uniji.

U vrijeme kada se Unija suočava sa mnogim vanjskim, ali i unutrašnjim izazovima, nadamo se da će naša opredijeljenost i iskazana želja za pristupanjem Uniji, kao i  regiona u cjelini, biti pravilno prepoznata i u tom smislu pozdravljamo ohrabrujuće poruke i odluke institucija i istaknutih zvaničnika Evropske unije – rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, saopćeno je iz VMBiH.

Pročitajte...