Precizno definisanje projekata javno-privatnog partnerstva

Vlada je donijela Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno – privatnog partnerstva. Uredbom se detaljnije uređuju postupci i odnosi vezani za sprovođenje Zakona o JPP i ima za cilj da obezbjedi uspješnu pripremu i implementaciju projekata po modelu javnoprivatnog partnerstva, a koji mogu značajno doprinijeti socio-ekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona. Interresorna Radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona je uz podršku USAID/SGIP projekta, pripremila tekst prijedloga Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva. Osnovni razlog za donošenje Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva proizilazi iz Zakona o JPP kojim je utvrđena obaveza donošenja.