Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH još uvijek ne postoji razlog za povećanje kamatnih stopa za kredite

Na osnovu statističkih podataka  koje je prikupila Agencije za bankarstvo FBiH evidentan je kontinuiran pad kamatnih stopa na kredite. Kod kratkoročnih kredita  stopa je smanjena sa 2,67 na 2,50 odsto. Ukupne kamatne stope, ukoliko gledamo na kompletan bankarski sektor, su smanjene sa 3,86 na 3,59 odsto. Da li će kamatne stope rasti  teško je predvidjeti jer na kamatne stope u BiH utiče princip ponude i potražnje kao interni faktor. Osim  njih imamo i eksterne faktore  a to su referentna kamatna stopa Evropske banke  koja je negativna  minus pola odsto  a ima i kamatna stopa EURIBOR po kojoj banke posuđuju  jedna drugoj novac koja je takođe negativna.

„Što se tiče tih nekih pokazatelja koji su egzaktni, unutrašnji, vanjski još uvijek ne postoji razlog  za povećanje kamatne stope.“– Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH

Jedan od negativnih scenarija odnosno hipoptetička pretpostavka  na koju je Agencija za bankarstvo FBiH spremna je pogoršana ekonomska situacija unutar BiH.  To znači da ukoliko dođe do povećanja broja kredita koji se ne vraćaju na vrijeme, troškovi banaka bi se povećali. Usljed tih povećanih troškova  banke bi mogle da urade povećanje kamata  za nove kredite.

„Još uvijek je rano govoriti o tako nečemu. Mi još uvijek u bilansima ne vidimo da imamo neke pokazatelje  koji su zabrinjavajući. Sa 30.6 imamo samo smanjenje profitabilnosti za nekih 42 odsto što je i očekivano za vrijeme krize, ostali ključni pokazatelji banaka su vrlo stabilni.Likvidnost i adekvatnost kapitala kao dva najvažnija pokazatelja koja mi pratimo. Još uvijek nema razloga za zabrinutost. Podatak objavljen o povećanju ovog jednog segmenta još uvijek je statistički prihvatljiv i ranije se dešavalo i prije krize.“ – Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH

Iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH poručuju da će moratorij odnosno olakšice za kredite ostati na snazi i naredne godine.

“Naša odluka  koju smo donijeli daje mogućnost za moratorij  kao mjeru  koja se najviše spominje  da klijenti imaju mogućnost  moratorija  do juna mjeseca  naredne godine. A Ako govorimo za firme, one imaju mogućnost GREJS perioda. To je mogućnost da se ne plaća glavnica a da se plaća kamata. Nešto što je tražilo udruženje poslodavaca za firme za one koje su pogođene, imaju tu mogućnost za čitavu narednu godinu.“ – Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH

Ove mjere  moratorija nisu stalnog  karaktera. Cilj  je olakšica da pomognu klijentima u vremenu krize. Iz ove agencije podsjećaju da je bankarski sistem  stabilan što je jako bitno sa aspekta oporavka ekonomije nakon krize  i sa aspekta servisiranja potreba stanovništva i privrede.

Pročitajte...