Projekat radar: Saznajte koje su najopasnije putne dionice?

U okviru  međunarodnog projekta RADAR koji se realizuje u okviru Interreg Danube Transnational Programme završena je realizacija pilot projekta “Pilot akcija na planu ulaganja u sigurnije ceste”. Za analizu cestovnih performansi cesta odabrane su dionice magistranih cesta M18 i M4 na kojima se svakodnevno događa veliki broj saobraćajnih nezgoda, a podaci o saobraćajnim nezgodama sa poginulim i teže povrijeđenim osobama obuhvatili su period 2016 – 2018. godina.

 

Snimanje odnosno Inspekcija sigurnosnih karakteristika cesta po Protokolu EuroRAP-a u saradnji sa AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. iz Beograda (Srbija), vodećim partnerom projekta EIRA iz Slovenije, a uz podršku EuroRAP-a i JP Ceste FBiH, izvršena je na približno 228 km cesta u našoj zemlji, i to na dijelu magistralne ceste M18 i dijelu magistralne ceste M-4:

Sarajevo – Tuzla – Priboj (138,07 km) i
Doboj- Caparde (87,09 km).

Pilot projekat procjene odabranih cesta u Bosni i Hercegovini pokazuje koliki je nivo rizika od nastanka saobraćajne nezgode na posmatranoj cestovnoj mreži, kao i nivo sigurnosti pojedinih dionica ispitane cestovne mreže prikazan brojem zvjezdica. Na osnovu podataka o stvarnim nesrećama i protoku saobraćaja izrađena je Mapa rizika koja pokazuje da je vjerovatnoća događanja saobraćajnih nezgoda najveća na dionicama Doboj– Johovac i Vitalj – Bjeliš, dok je srednje veliki rizik nastanka saobraćajne nezgode sa fatalnim posljedicama na dionicama Šićki brod-
Simin han, Simin han – Međaš i Simin han – Priboj. Rezultati inspekcije cesta su pokazali da nijedna dionica posmatranih cesta nije ocijenjena sa 5 zvjezdica za putnike u vozilima. Samo 4% cesta dobilo je 4 zvjezdice za sigurnost putnika. 76% mreže dobilo je 3 zvjezdice, dok je 20% cesta dobilo samo 1 ili 2 zvjezdice. Ocjena za pješake i bicikliste bila je još lošija. Samo trećina mreže (oko 33%) postiglo je bolji rezultat od 2 zvjezdice za pješake, ali i za bicikliste.

Navedene aktivnosti urađene su s ciljem da se prikažu rizici događanja saobraćajnih nezgoda na odabranim cestama i uporede sa „ugrađenom“ sigurnošću pomenutih cesta, a sve kao priprema za izradu Investicionog plana za sigurnije ceste korištenjem iRAP protokola. Osnovni rezultat RAP metode je Plan ulaganja u sigurnije ceste (SRIP). SRIP predstavlja sve protumjere za koje se pokazalo da mogu osigurati veći sigurnosni kapacitet i maksimizirati korist u odnosu na potrošeni trošak planiranih investicija. Ukoliko bi se na posmatranoj cestovnoj mreži primjenile određene protumjere za povećanje sigurnosti ceste od ukupno 70 ponuđenih, onda bi se u analiziranom periodu od 20 godina smanjio broj poginulih i teško ozlijeđenih korisnika cesta u saobraćajnim nezgodama za 2.008 osoba, dok bi ukupan trošak svih predloženih mjera bio oko 50 miliona KM.

Pet najučinkovitijih i najisplativijih mjera koje bi mogle pomoći u spašavanju najvećeg broja života uključuju sljedeća identificirana rješenja:

a. Poboljšano ocrtavanje horizontalne signalizacije,
b. Zaštitne ograde uz cestu – vozačeva strana,
c. Zaštitne ograde uz cestu – suvozačeva strana,
d. Zaštićene trake za skretanje,
e. Izgradnja pješačke staze na vozačevoj / suvozačevoj strani.

Nakon izrade SRIP odobrane su određene lokacije: dionica Simin Han – Priboj (granica RS) i Šićki Brod – Simin Han – zona škola za koje je napravljena detaljna analiza i plan za dizajn kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih rješenja za poboljšanje sigurnosti, a u skladu sa raspoloživim budžetom.

Detaljan izvještaj o realizaciji pilot projekta možete, preuzeti OVDJE.