RTV TK: Javni konkurs za prijem kamermana

Na osnovu člana 39. Statuta (“Službene novine TK”, br. 12/17 ) i člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK broj: 1548/16 od 08.11.2016. godine i broj: 465/18 od 27.02.2018. godine postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP RTV TK i Odluci Uprave JP RTV TK, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika

 Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od šest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

  1. Kamerman – 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme (šest mjeseci)

 Opis poslova

Obavlja snimanja i direktne prijenose u studiju i na terenu, (sa i bez reportažnih kola), kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme, vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu, kontroliše kvalitet snimljenog materijala, u slučaju potrebe učestvuje u sređivanju enterijera studija, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

 Opšti uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove kako slijedi:

  1. a)  da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
  2. b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat)

Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:

  1. a) SSS – stepen školske spreme društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: svjedočanstvo o stečenom srednjem obrazovanju – ovjerena kopija)
  2. b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva – dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca orginal ili ovjerena kopija – datum ovjere ne stariji od 90 dana)

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih konkursom,  u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

O datumu vremenu i mjestu održavanja testiranja (praktični dio) i intervjua, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni telefonskim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne prijave).

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pisanim putem obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaviještenja o rezultatima konkursa  dostaviti Ljekarsko ujerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova kamermana.

Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20, Tuzla 75000 uz naznaku:

“PRIJAVA NA JAVNI KONKURS U JP RTV TK D.O.O.”

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pročitajte...