Sa sjednice Vlade FBiH

SARAJEVO, 10. novembra (FENA)  – Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima.

Izmjena se odnosi na produljenje roka za primjenu članka 20a. sa 24 na 48 mjeseci. Naime, ovim člankom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), te jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće.

Na ovaj način se, ujedno, stvaraju i uvjeti veće zainteresovanosti za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Zakon o policijskim službenicima FBiH, koji je danas u formi Nacrta razmatrala Vlada FBiH, reguliše pitanja kao što su policijska iskaznica, značka, uniforma i nošenje oružja, policijska ovlašćenja, dužnosti i prava policijskih službenika, upražnjena radna mjesta i zapošljavanje, policijsko obrazovanje, postavljanje i raspoređivanje policijskih službenika, činovi, unapređenje i ocjena rada policijskih službenika, radni uvjeti, interni postupak i nadležnosti Jedinice za profesionalne standarde.

Nakon rasprave, Vlada je zaključila da je, prije utvrđivanja Prijedloga, potrebno dadatno definisati pojedina rješenja ponuđena Nacrtom zakona o policijskim službenicima FBiH.

UTVRĐEN PRIJELOG ZAKONA O TURIZMU FBiH

Zakon o turizmu FBiH, čiji je Prijedlog danas utvrdila Federalna vlada, propisuje donošenje Strategije razvoja turizma FBiH, koja određuje srednjoročne ciljeve planiranja i razvoja turizma u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem. Nju, za period od najmanje pet godina, donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U slučaju značajnijih promjena ekonomskih, socijalnih, ekoloških i drugih parametara, Vlada će izvršiti reviziju ovog dokumenta na način i u postupku koji je predviđen za njeno donošenje.

Federalna vlada, također za petogodišnji period, donosi i Plan promocije turizma FBiH. U skladu s Planom promocije, turističke organizacije donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Propisano je i donošenje Master plana koji se odnosi na prioritetnu turističku destinaciju. To je cjelovit, istraživački i sveobuhvatni planski dokument kojim se na osnovu Strategije utvrđuju ciljevi, programi i planovi razvoja turizma, koncept razvoja prostora u pogledu razmještaja objekata turističke infrastrukture, turističke suprastrukture, investicije u turizmu, planovi marketinga i konkurentnosti kao i mjere za njihovo provođenje, za određeni prostor od značaja za razvoj turizma. Master plan donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Program razvoja turističkog proizvoda je planski dokument koji bliže određuje razvoj prioritetnih turističkih proizvoda utvrđenih Strategijom, kao što su gradski odmori, kružna putovanja, poslovni, zdravstveni, vjerski, planinski, jezerski i nautički turizam, zatim manifestacije, kongresi i drugi događaji, ruralni turizam i ostali oblici turizma.

Vlada Federacije BiH donosi odluku o proglašenju turističkog prostora od značaja za Federaciju BiH na prijedlog Federalnog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje kantona i jedinice lokalne samouprave.

Za pojedina geografska područja, a za ostvarivanje zajedničkih ciljeva u turizmu, povezane organizacije iz srodnih ili različitih djelatnosti mogu osnovati turističke klastere.

Kako je obrazloženo, izradi Zakona o turizmu u FBiH prethodila je analiza stanja na turističkom tržištu i sagledavanje problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je vođeno računa o smanjenju sive ekonomije, kao i o provođenju presude Ustavnog suda FBiH iz 2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao obrađivač novog zakona, smatra da će predloženo rješenje značajno doprinijeti razvoju turističke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordinaciji, svrsishodnijem trošenju sredstava, zakonitosti rada turističkih subjekata, promociji turističkog proizvoda i povećanju stručnosti zaposlenih u turizmu, a u konačnici kvalitetnijem turističkom proizvodu.

Aktivno prisustvo države se pokazuje kao najbolja garancija za privlačenje investicija, kako u mjesta s razvijenim turizmom tako i u ona u kojima se tek stvaraju osnove za turistički razvoj.

Ciljevi Zakona o turizmu FBiH su i suzbijanje sive ekonomije i obezbjeđenje bolje zaštite klijenata turističkih agencija. Turizam jeste pokretač ekonomije na onim mjestima gdje postoji, ali također zahtijeva i velika inicijalna ulaganja u situaciji kad ne postoji duga turistička tradicija. Zato se predloženim rješenjima nastoji uvesti više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih osoba sa svojim pravima i obavezama. S tim u vezi jača se odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI FBiH

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH koji uređuje osnovne pojmove u vezi boravišne takse, obavezu, visinu i način njenog plaćanja, naplatu, uplatu i raspodjelu sredstava od ove takse.

Boravišna taksa je definirana kao naknada za korištenje turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu koju plaća domaći ili strani državljanin, koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj. Boravišnu taksu plaćaju i vlasnik plovila i sve osobe koje se na njemu nalaze dok je na vezu u luci.

Zakon poznaje međuopćinske, zatim Turističku organizaciju FBiH, turističke organizacije kantona, te gradova ili općina.

Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave i raspoređuje se Turističkoj organizaciji FBiH, turističkim organizacijama kantona, gradova i općina.

Visinu boravišne takse, na prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, utvrđuje Vlada FBiH u prvoj polovini tekuće za sljedeću godinu.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako da 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a deset posto budžetima kantona i Federacije BiH. Jedinica lokalne samouprave, kanton i Federacija BiH su obavezni da odrede račun posebnih namjena na koji će biti doznačavana sredstva boravišne takse.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse isključivo se koriste za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude, za nabavku promotivnog materijala, odnosno davanje informacija i propagandnu djelatnost na promoviranju turističke vrijednosti jedinice lokalne samouprave, kantona i Federacije BiH. Također služi i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.

Ova sredstva ne mogu biti korištena za financiranje troškova materijalnog poslovanja turističkih organizacija uspostavljenih u skladu s propisima iz oblasti turizma, niti za isplatu plata i ostalih naknada zaposlenima u turističkim organizacijama.

Turističke organizacije obavezne su u godišnjem izvještaju o poslovanju, koji podnose osnivaču posebno iskazati visinu sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse i svrhu njihovog trošenja.

Ukoliko bi bilo utvrđeno nenamjensko trošenje sredstva boravišne takse, obavezan je njihov povrat u budžete Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave.

Naplatu boravišne takse vrše ugostitelji koji pružaju usluge smještaja. Oni su je dužni naplatiti istovremeno s naplatom usluge smještaja. Ako davalac usluga ne naplati boravišnu taksu, dužan je da je uplati na svoj teret.

BNT – TVORNICI MAŠINA I HIDRAULIKE 300.000 KM ZA RAZVOJNE PROJEKTE

Federalna vlada donijela je Odluku o izboru korisnika za raspodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci kapitalnih transfera javnim preduzećima i namijenjenih finansiranju razvojnih projekata.

Na ovaj način je privrednom društvu BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, iz sektora namjenske industrije, dodijeljeno 300.000 KM.

Sredstva su namijenjena za povećanje produktivnosti kroz nabavku kompresora, popravku i optimizaciju kapaciteta za cinčanje i kromiranje, popravak i modernizaciju aparata u okviru laboratorije, popravak mašine za 3D mjerenje i razvoj minobacača dugog dometa.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnikom grant sredstava sklopiti ugovor s definisanim pravima i obavezama, a BNZ je dužan dostaviti izvještaj i materijalne dokaze o namjenski utrošenim budžetskim sredstvima.

DODJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada Federacije BiH dala je danas prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu FAIK d.o.o. Novi Travnik.

Radi se o sredstvima od 400.000 KM. Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu ove odluke i rješenja vršiti ugovaranje s korisnikom sredstava o svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu.

O USPOSTAVI POSEBNOG ODJELA TUŽILAŠTVA FBiH I VRHOVNOG SUDA FBiH

Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju najviših pravosudnih institucija Federacije BiH o stvaranju neophodnih preduslova za početak rada posebnih odjela Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH, koji se odnose na tehničke, kadrovske i finansijske pretpostavke za provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da trenutno ne postoje uslovi za smještaj tužilaca, sudija i administrativnog osoblja, te je predloženo da Vlada FBiH zaduži Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da iznađe adekvatan prostor koji će zadovoljavati standarde sudskih i tužilačkih objekata, a koji uključuju i standarde informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) sistema, a naročito upravljanja predmetima.

Potrebno je, navedeno je u informaciji, pokrenuti procedure imenovanja sudija i tužilaca, kao i zapošljavanja državnih službenika, namještenika i sudskih policajaca za rad u posebnim odjelima ovih pravosudnih institucija. Predloženo je da Vlada FBiH izuzme ove dvije institucije od primjene moratorija na zapošljavanje i da saglasnost za zapošljavanje.

U Federalnom tužilaštvu bi bilo potrebno u 2018. godini pokrenuti postupak izbora deset federalnih tužilaca, te prijema petnaest državnih službenika i deset namještenika. U Vrhovnom sudu FBiH bi u 2017. godini bilo potrebno izabrati troje sudija i zaposliti po pet državnih službenika (sudskih stručnih savjetnika) i namještenika, a u 2018. godini deset sudija, pet državnih službenika – sudskih stručnih savjetnika, deset namještenika i petnaest sudskih policajaca, , kaže se u informaciji koju su potpisali predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković i glavni federalni tužilac Zdravko Knežević.

S ciljem realizacije ovih aktivnosti, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, za potrebe osiguranja finansiranja Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, u Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2017. godinu planira dodatna sredstva u iznosu 116.200,00 KM, a u Nacrtu budžeta FBiH za 2018. godinu dodatnih 2.655.152 KM (od toga 541.022 KM za potrebe osiguranja finansiranja sudske policije).

Ovo ministarstvo je zaduženo i da u Nacrtu budžeta FBiH za 2018. godinu, za potrebe osiguranja finansiranja Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH planira dodatna sredstva u iznosu 1.863.000 KM.

NASTAVITI KOMASACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Federalna vlada je usvojila analizu o stanju i pripremama projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta u FBiH i zadužila Federalnu uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove da prati ovaj proces u skladu s predloženim mjerama.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove još od 2008. godine vrši kontinuirane aktivnosti na komasaciji poljoprivrednog zemljišta, koje će, u skladu s financijskim mogućnostima, nastaviti i u narednom periodu u općinama koje su za to iskazale interes.

Komasaciju treba planirati ne samo na ravničarskom terenu pogodnom za ratarsku i voćarsku proizvodnju, već i u brdsko-planinskim područjima radi formiranja površina za intenzivan i ekonomski isplativ uzgoj stoke, prema uzoru na zemlje kao što su Danska, Njemačka i druge.

Treba izmijeniti dosadašnji način davanja poticaja poljoprivrednim proizvođačima, tako što će određeni procenat poticajnih sredstava biti dodijeljen nosiocu aktivnosti na provođenju komasacije za mjere uređenja zemljišta, što je jedan od temeljnih ciljeva Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izmjene su neophodne i u legislativi korištenja poljoprivrednog zemljišta uvođenjem obaveze njegovog obrađivanja i odgovarajućih mjera i sankcija za neobrađene površine, te podizanju svijesti o potrebi provođenja komasacije.

Potrebno je uspostaviti efikasan sistema upravljanja poljoprivrednim zemljištem zasnovan na izgrađenoj bazi podataka, te osigurati sredstva za potrebe komasacije.

PRIPREME ZA IZGRADNJU BLOKA 7 TE TUZLA

Vlada FBiH danas je prihvatila završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, koju je pripremila Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te ovom javnom preduzeću dala saglasnost na odabir Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član Konzorcija) za Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7.

Vlada je dala saglasnost i na predložene tekstove Sporazuma o projektnom partnerstvu između Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i Konzorcija, kao i Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7.

Federalna vlada je saglasna da Uprava i Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH nastave aktivnosti na okončanju izbora projektnog partnera za izgradnju Bloka 7, s kojim će Elektroprivreda BiH zaključiti Sporazum o projektnom partnerstvu, usaglasiti i donijeti Plan implementacije kompletnog Projekta izgradnje i zaključiti Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla.

Vlada FBiH je, također, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, instalisane nazivne snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.739,81 GWh i 390,9 GWh toplotne energije čija gradnja je planirana na postojećoj lokaciji TE Tuzla.

Premijer FBiH će informaciju, zaključak Vlade FBiH i Prijedlog zaključka uputi Parlamentu FBiH, te zatražiti prethodnu saglasnost u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kako bi nadležno ministarstvo moglo početi sa aktivnostima za izdavanje Energetske dozvole.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Udruženju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja „Vox“, danas je Vlada FBiH dala na privremeno (petogodošnje) korištenje bez naknade poslovni prostor u Sarajevu, površine 46,62 m².

Pod istim uslovima je poslovni prostor u Mostaru, površine 152,08 m², dat na privremeno korištenje Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar.

Vlada je prihvatila izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu, te Plan rada i razvoja i Rebalans finansijskog plana ovog zavoda za 2017. godinu. O ovim dokumentima će konačnu riječ dati Parlament FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je izmijenila Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save. Ovom izmjenom su u Vijeće, umjesto Amira Delića, Ekrema Kahrimana i Amele Ćerić, imenovani Aid Berbić, Emir Pašalić i Irvina Numić.

Federalna vlada je donijela Rješenje o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021). U ovo stalno tijelo imenovani su Esma Palić, Marina Bera, Nadija Bandić, Ajša Softić, Dženana Prcanović, Đenana Muzur – Karić, Nervin Dacić, Željko Matoc, Sabina Čano, Renata Glavinić, Hajrudin Alić, Azra Đipa, Elvira Bešlija, Ekrem Julardžija, Zoran Zovko, Fikret Zuko i Suvad Zahirović. Zadatak Koordinacionog tijela je da prikuplja podatke o realizaciji planiranih aktivnosti, priprema i Vladi podnosi godišnje i završni izvještaj, daje prijedloge rješenja za probleme u procesu provedbe ove strategije, u okviru raspoloživih mogućnosti pokreće aktivnosti koje će unaprijediti njenu provedbu, te po potrebi predlaže njenu reviziju.

Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH. Ovom izmjenom je, umjesto Adnana Efendića, imenovan Danijel Čapelj.

Danas je izmjenom Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje umjesto Nihada Hadžića imenovan Murat Baručija.

127. sjednica Vlade FBiH je prekinuta zbog obaveza federalnih ministara, a o datumu i terminu njenog nastavka javnost će biti pravovremeno obaviještena, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 (RTVTK/FENA) D.V

Pročitajte...