Sindikat RMU Banovići: Otvoreno pismo Premijeru FBiH i resornom Ministru

Dana 01.11.2019.godine od strane Udruženja dioničara RMU “Banovići” d.d. Banovići je Sindikalnoj organizaciji RMU “Banovići” d.d. Banovići dostavljen akt kojim se od Vlade Federacije traži poništenje 10. Vanredne sjednice Skupštine RMU „Banovići“ d.d. Banovići sazvane od strane Vlade Federacije BiH, a koje obavještenje je objavljeno u dnevnom listu Dnevni avaz i Oslobođenju.

Stim u vezi Sindikalna organizacija RMU „Banovići“ d.d Banovići koja broji 2800 radnika rudnika Banovići od kojih je najmanje 1/3 dioničara RMU Banovići se ovim putem obraća Vladi FBiH -Premijeru i Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije i pitamo sljedeće:

Zašto je Vlada FBiH zakazala Skupštinu RMU „Banovići“ d.d. Banovići  na nezakonit način za dan 15.11.2019.godine u Sarajevu kada je već Nadzorni odbor rudnika Banovići sazvao sjednicu Skupštine društva za 27.11.2019. godine u Banovićima u skladu sa zakonom.

U slučaju da se ovako nezakonita Skupština održi Sindikat rudnika Banovići neće prihvatiti odluke donesene na ovoj Skupštini kao ni nelegalno predložene članove Nadzornog odbora.  Ovakvim pravnim nasiljem bi se sigurno proizvele nesagledive posljedice po rudnik Banovići, lokalnu zajednicu i elektroenergetski sektor FBiH prvenstveno misleći na snadbijevanje ugljem TE Tuzla i o ovom ćemo putem svih medija upoznati širu javnost kako bi se na vrijeme prepoznali odgovorni za sve eventualne posljedice.

Ukoliko Vlada nastavi sa svojim pravnim nasiljem i nezakonitim radnjama, Sindikat će tražiti od nadležnog organa društva da podnesu tužbe i krivične prijave protiv onih lica koja se nisu pridržavala odredbi Zakona o privrednim društvima FBiH, Pravilnik o upravljanju dioničkim društvima i Statuta RMU “Banovići” d.d Banovići koji su zakazali Vanrednu sjednicu Skupštine društva za dan 15.11.2019.godine, a to su premijer Fadil Novalić, resorni ministar Nermin Džindić i svi oni koji budu učestvovali u radu skupštine.

U slučaju da se donesu odluke na zakazanoj sjednici sve eventualne štetne posljedice po elektro enegetski sistem FBiH,snosit će Vlada na čelu sa premijerom Federacije BiH,

obzirom da Termoelektrane Tuzla koristi preko 54% mrkog uglja.

Imajući  u vidu dopis Udruženja dioničara u kojem je evidentno da su prava dioničara koji su ujedno i radnici rudnika i članovi sindikata ugrožena na diskriminirajući način povredom člana 230. stav 2. Zakona o privrednim društvima FBiH, Sindikat će stati u zaštitu njihovih prava svim zakonom dozvoljenim sredstvima,  a ako bude potrebno i štrajkom.

S obzirom na sve istaknuto tražimo od Vlade Federacije BiH da:

  1. Poništi Odluku i Obavještenje o nezakonitom zakazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine

RMU “Banovići” d.d Banovići zakazane za 15.11.2019.godine

  1. Da prestane sa opstrukcijom zakonito zakazane skupštine koja je zakazana od strane

Nadzornog odbora po Zakonu o privrednim društvima nadležnog organa

27.11.2019.godine u sjedištu društva.

  1. Odredi tačan datum za izdavanje Garancije za zatvaranje finansijske konstrukcije za

početak gradnje Termoelektrane Banovići, radi sigurnosti plasmana mrkog uglja.

Stalnim medijskim pritiskom i napadima od strane Federalnog premijera i ministra 10. Vanredna sjednica Skupštine koja je trebala da se održi 21.10.2019. godine proglašena je skupom “visokog rizika” i bez potrebe i bilo kakve analize angažovane su policijske službe koje su dodatno pojačale politički pritisak premijera, a koje su moguće za posljedicu imale da odbor za glasanje nije mogao raditi te su mnogi iz odbora iz tih razloga zatražili ljekarsku pomoć jer im je bilo  ugroženo njihovo zdravstveno stanje.

Očigledno proglašenjem 10.Vanredne sjednice Skupštine događajem „visokog rizika“ Vlada Federacije ne poštuje i vrijeđa rudare angažovanjem policijskih službenika radi provođenja Skupštine društva. Ljudi koji na najpošteniji i najčasniji način zarađuju hljeb sa sedam kora.

U patriotizam i dobre namjere rudara ne smije niko da sumnja i ovakav odnos prema rudarima, degradacija i diskriminacija te ponižavajući status u društvu nećemo više tolerisati, te tražimo isti tretman kao i za ostale firme  u većinskom vlasništvu Vlade FBiH i za taj status ćemo se boriti svim zakonskim sredstvima.

Pitamo Premijera da li namjerava i skupštine drugih privrednih društava kao što su Elektroprivreda   BiH, BH Telekom i td. zakazivati na ovakav nezakonit način u zgradi Vlade Federacije BiH ili se radi o selektivnom pristupu Vlade?

Zvanično vam poručujemo da nećemo trpiti pravno nasilje, konstantnu zloupotrebu položaja vlade, kao i osvetoljubive namjere Vlade prema kadrovima rudnika koji uspješno vode ovaj

kolektiv.

Članom 234. Zakona o privrednim društvima FBiH je propisano da je skupština dioničkog društva nadležna između ostalog ”izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno” .

Imajući u vidu da je skupština dioničkog društva zakazana za 27.11.2019.godine samo na toj sjednici se može donijeti odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora iz čega proističe da mandat Nadzornog odbora rudnika Banovići traje dok se na ovoj sjednici ne donese odluka o razrješenju.

Sindikat će takođe od nadležnih organa tražiti podnošenje tužbe nadležnom sudu za donošenje privremene mjere i mjere osiguranja zabrane provođenja odluka na nezakonito sazvanoj skupštini.

Ukoliko dođe do nastavka ovakvog pravnog nasilja od strane Vlade Federacije BiH i diskriminacije dioničara bojimo se da će doći do ugrožavanja tehničko-tehnološkog procesa proizvodnje i ostvarivanja planskih zadataka na proizvodnji uglja što može izazvati nesagledive posljedice po samo preduzeće a time i elektroenergetski sistem Federacije BiH.

Da ne bi došlo do gore navedenih neželjenih posljedica po rudnik Banovići Sindikat će tražiti od nadležnih organa rudnika Banovići da isti podnesu krivičnu prijavu kao i tužbu pred nadležnim sudom protiv premijera Fadila Novalića, resornog ministra Nermina Džindića i svih onih koji budu donosili odluke na nezakonito zakazanoj skupštini zakazanoj od strane nelegalnog sazivača za 15.11.2019.godine.

SINDIKALNI ODBOR

Zijad Lači, Predsjednik Skupštine Sindikalne organizacije                                         

Pročitajte...