Šta predviđa Strategija za borbu protiv korupcije TK?

Društveni i politički napredak svakog društva zavisi od sposobnosti da se efikasno suprotstavi svakom vidu kriminaliteta, a posebno jednom od njegovih najtežih oblika – korupciji. Provođenje sveobuhvatnih političkih, institucionalnih i društvenih reformi su pretpostavka za uspješnu borbu protiv korupcije. U tom kontekstu, sve institucije i pojedinci imaju svoj zadatak, a posebnu odgovornost u ostvarivanju specifičnih ciljeva na tom planu imaju one snage od čije dosljedne angažovanosti neposredno zavisi uspjeh u borbi protiv korupcije. S tim u vezi i Vlada TK nedavno je usvojila utvrdila nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina.

Strategija za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona predviđa koordinirani i sistemski pristup Vlade Tuzlanskog kantona i proaktivno djelovanje Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona kao i svih institucija kantona. Strategija obuhvata 144 mjere koje bi trebale da smanje stepen korupcije.

– Moram napomenuti još da je pri izradi Strategije podršku pružila misija OSCA, Međunarodne organizacije, IPA projekat kojeg finansira delegacija EU. – ističe Miralem Halilović, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Vlade TK.

Strateški ciljevi Strategije za borbu protiv korupcije TK su, između ostalog, uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta za efikasnu prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Osim toga predviđeno je razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru na TK.

– U Strategiji je to predviđeno da se uredi zakonski okvir kada je u pitanju izbor i imenovanje direktora na način da se postave jasni i precizni kriteriji za izbor i za razrješenje što bi značilo da se direktor neke institucije može smjeniti samo ako ima negativne rezultate poslovanja, a ne u smisli da se bira po političkoj podobnosti. U zdravstvenom sektoru se uvodi digitalizacija pregleda – noglašava Halilović.

Strategija i Akcioni plan, predstavljaju sveobuhvatni antikorupcijski strateški okvir u Tuzlanskom kantonu, čiji je najveći fokus usmjeren na uspostavu cjelokupnog preventivnog sistema za sve kantonalne organe i institucije.

– Sve institucije su zadužene na niovu TK, kojih ima 178, da u okviru svojih organizacionih jedinica preduzimju mjere za sprečevanje korupcije u pogledu zapošljavanja, javih nabavki, sukoba interesa, slobode pristupa informacijama.

Podsjećamo, Vlada TK nedavno je formirala i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Ovo je prvi put da Tuzlanski kanton institucionalno uspostavlja mehanizam za sprečavanje korupcije i postavlja standard u transparentnom djelovanju. Kako je najavljeno, ured će biti depolitiziran, u smislu da njegovi zaposlenici ne smiju biti članovi nijedne političke partije, a šef Ureda birat će se putem javnog konkursa.

Pročitajte...