Strategijom razvoja turizma afirmisati i kvalitetnije pozicionirati TK

Vlada TK je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godinu. Strategija treba da utvrdi ciljeve i prioritete sektora turizma, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, a sadržavat će razvojne prioritete Kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja turizma Tuz1anskog kantona ključan je podupirući dokument koji će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, kao i ostalim akterima u turizmu, a sa ciljem kvalitetnije afirmacije i pozicioniranja Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije.