Vlada TK odobrila blizu 155.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada TK je održala 101. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Predloženim izmjenama i dopunama sportskim organizacijama omogućava da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, a izvršeno je i usaglašavanje Zakona o sportu TK sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, Također, bilo je potrebno i izvršiti odgovarajuće usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, što do sada nije učinjeno, a sve kako bi se izbjegle dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja. Između ostalog izvršeno je usklađivanje i harmonizacija postojećeg zakonskog rješenja, sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi TK, kojim je predviđeno ukidanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i uspostavljanje Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK. Kako bi se omogućila odgovarajuća zastupljenost predstavnika iz svih oblasti sporta u Savjetu za sport broj članova ovog savjetodavnog tijela je povećan sa sedam na devet. Ovim izmjenama i dopunama također se preciziraju i određene odredbe u smislu osnivanja sportskog saveza grada ili općine, te propisano ko može osnovati i ko se može udružiti u sportski savez grada/općine, te ujedno otklonjene pravne dileme koje su postojale u smislu da li sportski savez grada/općine osnivaju samo sportski klubovi u čijoj sportskoj grani zbog nerazvijenosti nije osnovan granski sportski savez grada/općine ili se ti sportski klubovi i granski sportski savezi udružuju prilikom osnivanja sportskog saveza grada/općine.

Vlada je danas utvrdila i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Izmjene i dopune ovog zakona proizašle su iz potrebe jer je Tuzla kao jedan od osnivača predškolskih ustanova stekla status grada tako da se na ovaj način omogućava da se kroz cijeli tekst Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao osnivač predškolskih ustanova pored općine može pojaviti i grad. Izmjenama se propisuje i rok od 30 dana od dana preuzimanja potpunog i urednog zahtjeva u kome stručna komisija Ministarstva utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada predškolske ustanove. Ovim nacrtom kvalitetnije su precizirane određene odredbe, obzirom da su se u primjeni postojećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pojavile određene nejasnoće i nedorečenosti. U skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na odobravanje ukupno 143,936,14 KM za realizaciju 4 projekta na području općine Živinice i 11.041,48 KM za realizaciju jednog projekta na području općine Gradačac. Općini Živinice je za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Šerići – Donji Bučik“ odobreno 20.000,00 KM, za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Litve ul. Živiničke ose – C – II faza“ odobreno je 29.986,22 KM, za projekat „Sanacija i rekonstrukcije vodovoda Toplice I faza“ 24.538,39 KM, a za finansiranje troškova projekta „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u MZ Oskova, Novo Naselje“ odobreno je 69.411,53 KM. Za finansiranje troškova projekta „Izgradnja rezervoara za akumulaciju pitke vode – Fazlići”, Općini Gradačac je odobreno 11.041,48 KM. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona sa smjernicama za poduzimanje aktivnosti u 2018. godini koju je izradilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Jedan od ciljeva Informacije jeste da stvori podlogu za izradu nacrta Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona kako bi se stvorila regulatorna osnova za dalji razvoj ovog postulata razvoja poduzetništva i privrede Kantona a sve u funkciji bržeg rasta poduzetništva, povećanja investicija i zaposlenosti. Od subjekata poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona uspostavljene su poslovne zone, tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori, dok ostale subjekte poduzetničke infrastrukture čine komore, razvojne agencije i udruženja. Izvršena analiza za potrebe izrade Informacije utvrdila je da u svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona postoje uspostavljene ili pak planovi za uspostavu poslovnih zona, preciznije 23 uspostavljene poslovne zone i 6 poslovnih zona čija uspostava je planirana. Na nivou Federacije BiH ne postoji zakon niti drugi regulatorni propis koji pojmovno određuje poduzetničku infrastrukturu ali je trenutno u toku aktivnost na izradi Procjene utjecaja za Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uvažavajući značaj poduzetničke infrastrukture za dalji razvoj poduzetništva na području Kantona i ostvarenja doprinosa cjelokupnom privrednom razvoju Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Zaključak koji između ostalog propisuje formiranje Interresorne radne grupe koja će se sastojati od predstavnika ministarstava Tuzlanskog kantona, jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona i drugih subjekata koji će izraditi nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi kao i obavezu da se u Budžetu Tuzlanskog kantona predvide sredstva za donošenje i implementaciju Zakona te u skladu s tim i sa raspoloživim budžetskim sredstvima, planiraju sredstva i za jedinice lokalne samouprave za razvoj već uspostavljenih zona kao i osnivanje novih te razvoj postojećih subjekata poduzetničke infrastrukture.

U vezi sa aktualnim štrajkom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK-a, te za sutra najavljenim sastankom sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Zaključak kojim je članove delegacije, koji budu razgovarali sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona, zadužila da se pridržavaju svih pozitivno-pravnih propisa koji uređuju oblast radno-pravnih odnosa, kao i odluka sudova i Vlade Tuzlanskog kantona po ovom pitanju. Također, Vlada započeti štrajk Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona smatra neosnovanim i neutemeljenim sa aspekta odredaba Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine i poziva doktore medicine i stomatologije da isti prekinu i aktivno se uključe u pregovaranje po pitanju produženja važenja Kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva putem Nezavisnog sindikata zaposlenika u oblasti zdravstva, koji ima reprezentativnost u ovoj grani djelatnosti, na način kako se to uređuje odredbama Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017. godinu Vlada je danas odobrila 26.000,00 KM na ime nabavke putničkog vozila za potrebe Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Kantonalna vlada danas je prihvatila Plan aktivnosti za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas se upoznala sa Izvještajem institucije Ombudsmena o obavljenoj posjeti Tuzlanskom kantonu sa pregledom izdatih preporuka i aktivnih predmeta kod nadležnih organa i institucija jedinica lokalne samouprave i Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Vlada je obavezala sve kantonalne organe uprave i druge kantonalne institucije koje su navedene u Izvještaju i Pregledu izdatih preporuka i aktivnih predmeta, da izvrše dodatne provjere i analizu izvršenja evidentiranih predmetnih slučajeva za koja su neposredno ili resorno nadležni, te poduzmu sve neophodne aktivnosti i radnje u cilju izvršenja datih preporuka, ukoliko su za njihovo izvršenje obezbijeđene sve formalno-pravne i materijalno-finansijske pretpostavke, te o tome na odgovarajući način izvijeste Instituciju ombudsmena. Također, Vlada je zadužila nadležna ministarstva da o ovom Zaključku i obavezi izvršenja evidentiranih preporuka i predmeta iz Izvještaja i Pregleda upoznaju nadležne organe i institucije za koje su resorno nadležni, a koje se tim Izvještajem pominju kao organi i institucije koje nisu izvršile dio preporuka i evidentiranih predmeta.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Ukupan iznos odobrenih sredstava za 18 manifestacija iznosi 20.000,00 KM.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Sredstva u iznosu od 3.933,22 KM javnoj ustanovi Srednja medicinska škola Tuzla, na ime realizacije projekta „Prvi kampus za učenike srednjih medicinskih škola Tuzlanskog kantona“, dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada se danas upoznala sa Informacijom o isplatama i usklađivanju iznosa naknada civilnih žrtava rata, te će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, po obezbjeđenju određenih pretpostavki Vladi TK predložiti odgovarajuća rješenja.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na nacrt Sporazuma i nacrt Administrativnog Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju. Kako se u Mišljenju navodi Ministarstvo je razmotrilo nacrte sporazuma, te se izjasnilo da podržava njegovo zaključivanje, budući da do sada nije postojao ovakav Sporazum koji bi regulisao pitanja radno-pravnog statusa i pitanja iz penzijsko invalidskog osiguranja radnika iz BiH koji su radili ili rade u Češkoj Republici i da na Nacrt teksta Sporazuma i nacrt Administrativnog Sporazum nema suštinskih primjedbi.

Vlada je danas donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda ovim odlukama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

U cilju boljeg preciziranja i definisanja namjene utroška sredstava namijenih finansiranju arbitražnog postupka pokrenutog protiv „Koksno-hemijskog kombinata” d.d. Lukavac i Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“.

Vlada je danas prihvatila da Ministarstvo zdravstva bude pokrovitelj bez finansijske potpore petog simpozija sa međunarodnim učešćem „Dani humane reprodukcije“ Tuzla 2018., te druge Ian Donald škole ultrazvuka pod nazivom „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“, u organizaciji „Udruženja za ultrazvuk u medicini Ian Donald“ Tuzla i Ginekološke poliklinike „Korak do života“ iz Tuzle.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Razmatrajući Zahtjev Komisije za koncesije za povećanje svojih primanja, Vlada je zaključila da članovi Komisije za koncesije nisu državni službenici, ali da trenutno nema nikakve pravne smetnje da članovi Komisije imaju određene koeficijente koji odgovaraju koeficijentima nekih platnih razreda državnih službenika, i da to samo po sebi ne stvara poseban problem, obzirom da članovi Komisije, prema važećim propisima i druga svoja prava iz radnog odnosa ostvaruju po propisima koji se odnose na državne službenike. Također, Administrativna komisija Vlade je zaključila da u ovom momentu, nije cjelishodno mijenjati utvrđene osnove za plaće članova Komisije, te da to pitanje treba razmotriti u vrijeme kada se bude razgovaralo o nekim novim osnovama za plaće svih uposlenika kod korisnika Budžeta TK. Ipak izmjene odluke bile su potrebne u dijelu utvrđivanja koeficijenata za plaće drugih uposlenika u Komisiji za koncesije, kojih do sada nije ni bilo, kako bi se stvorile pretpostavke za blagovremeno podnošenje odgovarajućeg budžetskog zahtjeva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla.

Pročitajte...