Usvojen nacrti programa rada OV i načelnika općine Srebrenik

Vijeće općine Srebrenik nakon duže rasprave, usvojilo je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta općine u prošloj godini, te Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Vijeće je usvojilo i dva nacrta. Riječ je o programima rada OV i načelnika u ovoj godini.
Vijeće je većinom glasova prihvatilo Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta, potom Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, obaveza i potraživanja, kao i Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta općine Srebrenik, sve za prošlu godinu. Usvojeni su i nacrti dvaju programa. To su program rada načelnika i program rada Općinskog vijeća za ovu godinu. Bez veće rasprave je podržana Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine. Utvrđeno je da ona iznosi 800 KM. Prihvaćena i Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave općine Srebrenik, a koja se odnosi na uvođenje interne revizije. Vijeće se u nastavku sjednice saglasilo sa odlukom Upravnog odbora kojim je za direktoricu Javne ustanove Centar za socijalni rad Srebrenik imenovana Ljiljana Veselčić.