Utvrđen Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2019-2020. godina

Vlada TK je utvrdila Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2019.-2020.godina. Dokument je kreiran na osnovu Federalne strategije borbe protiv nasiljau porodici, Istanbulske konvencije, protokla za intervenciju u slučaju nasilja. Akcionim planom je predviđeno ostvarenje nekoliko ciljeva, a temelje se na usavršavanju profesionalaca koji rade na slučajevima nasilja u porodici, tretmanu žrtava nasilja, tretiranju počinilaca nasilja, te načinu prikupljanja podataka o nasilju.

 

Pročitajte...