Po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate do 31. oktobra 2020. od stupanja na snagu Izmjena i dopuna ovog Zakona ukupno je naplaćeno 24.547.118,03 KM.

Istovremeno je u ovom periodu ukupno otpisano kamata na osnovu naplaćenog glavnog duga i troškova prinudne naplate u iznosu od 15.415.410,62 KM. Ovaj zakon je u primjeni do 31. decembra 2020. što znači da rok za uplatu glavnog duga nastalog do 31. decembra 2016. uz mogućnost otpisa kamata teče do kraja godine.