Više od 230 000 KM za realizaciju strateških aktivnosti u TK

Vlada je danas usvojila Operativni/akcioni plan 2018-2020. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina. U akcionom planu 2018.-2020. godina obuhvaćeno je provođenje ukupno 48 mjera sa 113 razvojnih projekata od čega su 17 razvojnih mjera u okviru kojih nisu planirani pojedinačni razvojni projekti, te se mogu nazvati opće ili „samostalne“. Ukupno planirana sredstva za realizaciju svih planiranih aktivnosti u periodu 2018.-2020. godina su na nivou od 230.247.392 KM. Iz vlastitih budžetskih sredstava je planirano 79.176.721 KM, a iz ostalih budžetskih sredstava je planirano 79.281.814 KM. Iz vanjskih izvora je planirano 49.120.647 KM. Posmatrajući po oblastima iz ovog dokumenta se može primijetiti da je najviše sredstava planirano u sektoru poljoprivrede, dok je najmanje planirano u sektoru civilne zaštite. Iz vanjskih izvora se najviše planira povući u sektoru saobraćajne infrastrukture, dok u sektorima poljoprivrede i zapošljavanja nisu planirana sredstva iz vanjskih izvora.

Pročitajte...