Vlada FBiH: Grant sredstva za poduzetništvo i obrt

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, koja će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna (grant).

Ovom ministarstvu je odobren i utrošak sredstava utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”. Sredstva od 1.000.000 KM, bit će plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi, s rokom povrata do 2030. godine.

Federalna vlada je utvrdila da je rekonstrukcija magistralnih cesta od javnog interesa za FBiH i da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za ove radove JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Ovom preduzeću je naloženo da sredstva za realizaciju ove odluke osigura u skladu s planovima poslovanja.

Na zahtjev BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, cijeneći troškove nabavne cijene, trenutnu poziciju kompanije, strateške projekte, uz razmatranje svih aspekata poslovanja ovog društva, Federalna vlada danas je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.05.2019. godine, koja iznosi 640 KM/1000 Sm3, odnosno 0,640 KM/ Sm3.

Iako su u prošloj godini ukupni prihodi, primici i finansiranja bili manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8,4 miliona KM, bitno je da je, i pored ovog deficita, na kraju 2018. godine akumulirani suficit iznosi 114,2 miliona KM, kaže se u danas usvojenom izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2018. godinu.

Vlada se danas upoznala i o informaciji o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi informisanja i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva finansija.

Ukupan vanjski i unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, je na kraju protekle godine iznosio 5.651,96 milijuna KM ili 27,52 posto BDP-a, od čega se 83,21 posto odnosi na vanjski i 16,79 posto na unutarnji dug.

Federalna vlada je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. godini ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 9.099,5 miliona KM, što je za sedam posto ili za 620,1 miliona KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Kroz programe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u periodu 2012. – 2018. godina dodijeljeno je 7.997.774,42 KM za uvezivanje staža za 794 radnika, radi odlaska u penziju. Kroz poseban fond Razvojne banke FBiH u periodu 2017.-2018. godine dodijeljeno je 13.363.932,51 KM za 738 radnika, kako bi ostvarili uslove za odlazak u penziju, kao i 14.651.333,49 KM za 2.868 radnika za uplate doprinosa za PIO/MIO, s ciljem uvezivanja radnog staža za određeni vremenski period, navedeno je u danas usvojenoj informaciji, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...