Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona

Vlada Federacije BiH  nije prihvatila inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Riječ je o ponovnoj inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenama i dopunama tog zakona, a koje su pokrenute 2015., 2016. i 2017. godine.

Inicijativa se odnosi na dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to u članu 64. koji utvrđuje organe upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Federalna vlada nije prihvatila ovu inicijativu i ostala je pri izjašnjenju iz 2015. godine.

Vlada je prihvatila Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Nacrtu zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji je podnio zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slađan Ilić.

Vlada smatra da je ovu ideju moguće ostvariti i bez izmjene bilo kojeg propisa, odnosno putem javne licitacije i po tržišnoj cijeni i da je donošenje ovakvog zakona nepotrebno.

Kada je u pitanju zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji je načelnik općine Tešanj podnio Ustavnom sudu FBiH, Vlada FBiH je prihvatila Mišljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje smatra da članom 49. stav 3. i 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu povrijeđeni ustavnopravni položaj te općine i načela na kojima je zasnovana.

Zahtjev općine Tešanj nije osnovan jer nije povrijeđeno načelo na lokalnu samoupravu utvrđeno Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojske županije, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.