Vlada FBiH prihvatila informaciju u vezi sa cijenama naftnih derivata

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, prihvatila informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U informaciji je navedeno da je federalni ministar trgovine održao sastanak s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnih distributera naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem su distributeri izrazili spremnost i volju da zaustave dalji rast cijena i preispitaju sve troškove svog poslovanja s ciljem snižavanja maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Federaciji BiH. Do danas u podne zaprimljeno je 270 obrazaca za smanjenje cijena za čije odobrenje je potrebno tri dana.

Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbjeđenja sirovine za domaće drvopreradivače.

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je predloženo da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno – učetvoreno, uključujući i okorano drvo – sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).

Također, Vijeću ministara BiH je predloženo da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine, uvede taksu na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru i da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, također na period od dvije godine, uvede taksu na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.

Danas su pokrenute inicijative da se za poddionicu Poprikuše – Nemila autoceste na Koridoru V-C osiguraju kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 miliona eura, za poddionicu Tarčin – Ivan (tunel Ivan) do 50 miliona eura i za poddionicu Mostar Jug – Kvanj do 60 miliona eura. Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.

Prihvaćena je informacija o aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH koja je upućena dopisom Delegacije Evropske komisije 26.4.2018. godine članovima Odbora za koordinaciju, uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i telekom operatera, kojom je Delegacija Evropske komisije izvijestila o okončanju postupka nabavke usluga dubinskog snimanja telekom operatera i angažovala internacionalnu revizorsku kuću PricewaterhouseCoopers (PwC) Sarajevo u konzorciju s PwC Beograd, Zagreb, Ljubljana i Bukurešt.

Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu kulture i sporta raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prihvaćen je i Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2017. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.