Vlada TK: Almir Huskić imenovan za v.d. direktora JP Šume Tuzlanskog kantona

Nakon što su uočene određene nepravilnosti Vlada je danas donijela novu Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršilaca dužnosti. Ovim je stavljena van snage prethodno donesena odluka.

Obzirom na izražen javni interes, kao i interes javnosti, a u cilju transparentnosti procesa donošenja odluka obavještavamo javnost da je današnjom odlukom saglasnost data da se na funkciju v.d. direktora Javnog preduzeća imenuje Almir Huskić, dipl. ing. šum., na poziciju v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove Jasmin Mujić, dipl. ing. šum., a na pozicije v.d. direktora ŠG „Sprečko“ i v.d. direktora ŠG „Vlaseničko“ su predloženi Mehmed Lačić, dipl. ing. šum. i Ramo Sejfić, dipl. ing. šum.