Vlada TK: Programi socijalne pomoći u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći i Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu, koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Za raspodjelu sredstava jednokratnih novčanih pomoći u 2018. godini Budžetom Tuzlanskog kantona je planirano 560.000,00 KM, a kriteriji za raspodjelu sredstava prema općinama i Gradu su broj stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenost stanovništva u decembru 2017. godine, broj korisnika stalne novčane pomoći u 2017. godini, broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2017. godini, broj djece korisnika dodatka na djecu u 2017. godini i broj penzionera sa iznosom najniže penzije u decembru 2017. godine.

Kada su u pitanju subvencije za djecu, učenike i studente Programom je utvrđena raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 876.400,00 KM. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan). Ova sredstva doznačavati će se na tekuće račune korisnika prava u skladu sa mjesečnim potrebama i dostavljenim spiskovima po bankama i rekapitulacijama od strane centara za socijalni rad, ovisno o broju korisnika koji ostvaruju pravo, te sa raspoloživim sredstvima Budžeta i operativnim planovima izvršenja Budžeta za 2018. godinu.

Vlada je današnjom odlukom utvrdila i iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Također, danas je Vlada utvrdila i iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini od 153,00 KM ili 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine.

Kada su u pitanju novorođenčad, Vlada je danas utvrdila da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci u 2018. godini iznositi 77,00 KM mjesečno po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine, a pomoć će se isplaćivati u trajanju od maksimalno šest mjeseci. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnjeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.

Pročitajte...