Vlada TK: Stanje sigurnosti ocjenjeno zadovoljavajućim

Vlada je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine. Prema iznesenim pokazateljima u prvom polugodištu 2019.godine, može se konstatovati da je na našem kantonu došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela u odnosu na isti period prošle godine za 3,25%. Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, evidentno smanjenje broja krivičnih djela teških krađa, teških tjelesnih ozljeda, teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ubistva, dok je povećan broj krivotvorenja službene isprave, nasilničkog ponašanja, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nasilja u porodici, pronevjera u službi, navođenja na prostituciju, i dr. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom prvog polugodišta 2019. godine, može se konstatovati da su službenici policije evidentirali manji broj narušavanja javnog reda i mira za 8,4%, a broj počinjenih prekršaja također je manji za 8,4% u odnosu na posmatrani period prošle godine, što takođe upućuje na zaključak da je stanje zadovoljavajuće. U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je manji broj lica u narušavanju javnog reda i mira za 111 lica ili 10,2%, a također i broj učinilaca prekršaja manji je za 154 ili za 12,7%. Posmatrano po strukturi prekršaja, smanjen je broj prekršaja naročito drskog ponašanja, tuča i fizičkih napada, prosjačenja  i sl., dok je izraženo povećanje prekršaja svađe vike i nepristojnog ponašanja, ostalih prekršaja po zakonu o javnom redu i miru, neovlaštena upotreba oružja, te odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika. Tokom perioda januar – juni 2019.godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period predhodne godine.

Analizirajući stanje sigurnosti, a u vezi sa boravkom većeg broja migranata u našem kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona će putem svojih nadležnih organa u skladu sa zakonom, preduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se građani Tuzlanskog kantona osjećali sigurno, a migranti dobili tretman u skladu sa zakonom uz poštivanje najviših normi za zaštitu ljudskih prava. Današnjim zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila od viših nivoa vlasti da se u okviru svojih nadležnosti aktivno uključe u rješavanje pitanja migrantske krize, a od Ministarstva sigurnosti BiH da preduzme sve raspoložive mjere na sprečavanju ilegalnih prelazaka državne granice između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je evidentiran najveći broj ilegalnih ulazaka migranata u našu državu. Također od državnog ministarstva je zatraženo da iznađe mogućnost izmještanja Terenskog ureda Tuzla – Službe za strance iz užeg gradskog jezgra grada Tuzle  na adekvatnu lokaciju, te da  organizuje produženi rad službenika Terenskog ureda Tuzla, uključujući rad i u  dane vikenda, kao i da efikasnije sprovede postupak deportacije migranata zbog kršenja zakona Bosne i Hercegovine.

U proteklom periodu na području našeg kantona broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima veći je za 7 ili 63%, dok je broj poginulih lica veći za 5 ili 38,5%, u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 4 nezgode ili 0,8%, dok je broj lica sa teškim tjelesnim ozljedama manji je za 17 lica ili 22,7%, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 32 lica ili za 4,5%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom manji je za 22 nezgode ili za 2,7%.

Sve ovo ukazuje na određene manje pozitivne promjene u odnosu na isti period protekle godine, te se može izreći da je ocjena stanja zadovoljavajuća.

Usvojen Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenjom sjetvom 2018. godine i proljetnom sjetvom 2019. godine strnim žitima na području Tuzlanskog kantona je zasijana površina od 5.180 ha. Značajnije površine zasijane na području Lukavca, Gradačca, Kalesije, Živinica, Gračanice i Čelića, što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Na području Kantona u jesenjoj i proljetnoj sjetvi pšenica je zasijana na površinama od 3.304 ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 63,78%, dok ostala strna žita zauzimaju 36,22 %. Značajno je istaknuti da je Žetva strnih žita na području Kantona je počela krajem juna, a nestabilno vrijeme tokom žetve uticalo je na dužinu žetve i kvalitet zrna. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova za vrijeme rasta i razvoja usjeva, kao i u periodu oplodnje i primjene zaštitnih sredstava, prinos i kvalitet zrna, posebno pšenice, ni u ovoj godini nisu zadovoljavajući. Ipak, prosječni prinosi strnih žita u odnosu na prethodnu godinu su nešto veći. Prema raspoloživim podacima sa terena, prosječni prinos pšenice u ovoj godini iznosio je 3,72t/ha, što je za 0,01 t/ha više u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma veći je za 0,18 t/ha i iznosio je 3,85 t/ha, prosječni prinos raži i tritikala je 3,64 t/ha, što je za 0,29 t/ha više u odnosu na prošlu godinu, dok je prosječni prinos zobi iznosio 3,09 t/ha, što je za 0,38 t/ha više u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 19.058,20 tona, što je za 1.263 tona, odnosno 6,63% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu manji je za 691,53 tone, a ovogodišnja proizvodnja pšenice od 12.297,60 tona zadovoljava oko 15% potreba stanovništva Kantona. Osnovni razlozi za ovako malu proizvodnju pšenice u odnosu na potrebe su nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, niska produktivnost, nedovoljna i neadekvatna tehnološka opremljenost, nedostatak povoljnih kreditnih sredstava itd. Izostanak sufinansiranja jesenje sjetve u 2018. godini od strane Federalne direkcije robnih rezervi, te nedonošenje odluke o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice takođe je uticalo na smanjenje sjetvenih površina pšenice.

 

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o vođenju aktivnosti sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, radi zaključivanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi, predstavnici Sindikata su saglasni sa tekstom novog Kolektivnog ugovora ali da se dopuni sa jednom izmjenom koja bi se odnosila na povećanje satnice sa 2,41 KM na 2,65 KM. Na takav zahtjev predstavnika sindikata, Ministrica je izjavila da bi se u narednih 90 dana trebale sagledati finansijske mogućnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, te da bi tek tada trebalo razgovarati o mogućnostima odgovora na ovaj zahtjev Sindikata. Na kraju zadnjeg održanog sastanka predstavnici Sindikata su ostali pri svom zahtjevu za povećanje satnice i izjavili su da ne mogu potpisati novi – ponuđeni tekst Kolektivnog ugovora. Podsjećamo, prošle godine potpisani kolektivni ugovor je važio do 1. juna ove godine, te se i primjenjivao 90 dana nakon isteka važenja odnosno do 1. septembra. U narednom periodu Vlada će formirati pregovarački tim koji će sa predstavnicima sindikata započet pregovore o novom Kolektivnom ugovoru.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o trajno oduzetoj robi na osnovu pravosnažne Presude Općinskog suda u Gradačcu, s prijedlogom za njeno uništenje. Također, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za uništenje trajno oduzetih predmeta i robe, precizno navedenih po nazivu i količini u dispozitivu pravosnažne Presude Općinskog suda u Gradačcu.

Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 4.000,00 KM JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, u svrhu nabavke elektronske zaštite bibliotečke građe od krađe.

Također, Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Vlada je odobrila i 10.000,00 KM UG „Scena“ Živinice, na ime finansiranja dijela troškova u povodu održavanja manifestacije „45 godina rada i djelovanja Gradskog pozorišta Živinice“, koja će se održati u periodu od 30.09. do 07.10.2019. godine.

Vlada je danas ovlastila predsjednika Općinskog suda u Tuzli Muhameda Tulumovića da može potpisivati ugovore i druge zahtjeve za davanje saglasnosti i odobrenja pred Gradskim službama i javnim komunalnim preduzećima Grada Tuzla, u cilju nastavka daljnje izgradnje nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli, a u skladu sa pojedinačnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona i u okviru sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, sve do useljenja u novu zgradu suda.

Vlada je danas dopunila svoj raniji Zaključak koji se odnosi na obustavu prijema uposlenika i to na način da se navedena obustava ne odnosi se na Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, Program sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, kao i na sve druge već utvrđene i započete programe zapošljavanja bez obzira na izvor finansiranja/sufinansiranja.

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene Odluke o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019./2020. godinu. Ovim izmjenama zanimanje „Tesar“, za koje ove godine nije upisan niti jedan učenik, zamijenjeno je zanimanjem „Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa“.

Vlada je danas izmijenila uslove i kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke pozicije ,,Podrška razvoju Kantona“. Naime, prilikom posjeta općinama/gradovima sa područja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je došlo do saznanja da je posljednja poslovna zona uspostavljena još 2016. godine te da je potrebno naziv programa ,,subvencije za uspostavu i unaprjeđenje novih poslovnih zona“ promijeniti u „subvencije za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona“, za što će biti izdvojeno 370.000,00 KM. Ova sredstva bit će usmjerena na razvoj poslovnih zona i subjekata poduzetničke infrastrukture u cilju povećanja zaposlenosti, povećanja broja malih i srednjih preduzeća, te konkurentskih i izvoznih mogućnosti poduzetnika. Također, na osnovu dosadašnjih iskustava i urađene su još neke unutrašnje preraspodjele sredstava kako bi se raspodjelom predviđenih sredstava ostvarili što bolji razvojni efekti kod malih i srednjih preduzeća i obrta.

Zbog nemogućnosti da ranije objavi Javni poziv Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ovim izmjenama rok za objavu Javnog poziv je prolongiran na 60 dana, a bit će objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama u manifstacije od interesa za Kanton su uvršteni „Dani saveza lovačkih društava TK 2019. godine“, „Drugi sajam pčelarstva u Gradačcu sa međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta meda“ i „Poslovno – tehnička konferencija „TECH CRUISE“ 2019. Vlada i resorna ministarstva su cijenili da navedene manifestacije ostvaruju pozitivan utjecaj na razvoj Tuzlanskog kantona, te je predloženo da se uvrste u listu manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton.

Vlada je danas dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisija za provođenje postupaka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Građevinarstvo, oblast Građevinske konstrukcije na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli i studijskog programa drugog ciklusa studija Metodika nastave njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju građana Kulturno umjetničko društvo „Župa Breške“ za refundaciju troškova organizacije manifestacije „Dani velike gospe“, a  Srpskom kulturno – prosvjetnom društvu „Prosvjeta” za 2019. godinu je odobreno 5.000,00 KM.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama omogućena je nabavka opreme potrebne za Jedinicu za specijalnu podršku, kao i nabavka neophodnog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Mirele Ibrahimović Mehanović, diplomirani muzikolog, profesor, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.

Pročitajte...