Vlada TK: Sufinansiranje medicinske opreme za UKC Tuzla

Vlada je danas dala ovlaštenje Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da vrši sve radnje u vezi sa zaštitom stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu u državama – bivšim republikama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Radi se o više stambenih, poslovnih i drugih prostora i objekata koji su u vlasništvu javnih i drugih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini o broju i strukturi studenata za upis na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini. Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 190 studenata, i to po 50 studenata na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu inženjerskih nauka i tehnologija i Akademiji modernih umjetnosti, dok je na Fakultetu za državnu upravu planiran upis 40 studenata. Na drugom ciklusu studija je planiran ukupno upis za 45 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za ukupno 30 studenata. Ukupno je planiran upis 265 studenata na svim fakultetima sva tri ciklusa studija na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa.

Vlada je dala i saglasnost na tekst Anexa Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme koja je u funkciji duže od standardnog vijeka trajanja i nabavke dijela opreme kojom UKC do sada nije raspolagao. Shodno Ugovoru planirani iznos od 3.300.000,00 KM trebalo je osigurat u periodu od 2016.godine do 2020.godine. Kako je Budžet Tuzlanskog kantona već bio donesen za 2016.godine, te kako obaveza preuzeta za 2016.godinu nije realizovana, Anexom postojećeg Ugovora se ta obaveza, planira u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i realizuje 2021. godine.

Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, i ovlastila ministricu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Ivanu Kulić da u ime Vlade TK potpiše aneks Kolektivnog ugovora. Ovim aneksom precizira se da način na koji državni službenici i namještenici imaju pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak koji ispunjavaju uslove Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu. Također, Vlada će, nakon objavljene Odluke o izboru korisnika grant sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti subvencioniranja preostalog dijela obaveza po osnovu: doprinosa za zdravstvenog osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, opće vodne naknade i posebne naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je prihvatila tekst Izjašnjenja na navode iz prigovora Šišić Damira, izjavljen na Odluku

Vlade Federacije BiH o imenovanju Upravnog odbora Federalnog Zavoda za PIO/MIO i odluke Vlade Tuzlanskog kantona, te ovlastila premijera Kantona da potpiše tekst Izjašnjenja i proslijedi ga Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak.

Vlada je danas dala i saglasnost na Sporazum o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela i Rješenje o razrješenju Omeragić Hasibe sa pozicije Sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona. Rješenje je doneseno na lični zahtjev, radi ostvarenja prava na prijevremenu penziju.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora

Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, te imenovala školske odbore u JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina i JU Mješovita srednja škola Sapna.