Vlada TK: Usvojen Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022. godina

Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine kojim se uređuju dobra kulturne baštine, podjela dobara baštine, postupak zaštite dobara baštine, korištenje i namjena dobara baštine, prava i obaveze vlasnika dobra baštine, subjekti zaštite dobara baštine, finansiranje zaštite dobara baštine, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za zaštitu dobara baštine na području Tuzlanskog kantona. Kako nacrt Zakona definira, kulturna baština je zbir svih vrsta dobara baštine koja se odlikuju univerzalnim i jedinstvenim: naučnim, umjetničkim, obrazovnim, historijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim, ekološkim i rekreativno-turističkim značajem bez obzira gdje se nalaze i u kojem su obliku vlasništva. Dobrom baštine smatra se nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro baštine, te njihove grupe i cjeline od posebnog kulturnog i historijskog značaja za Kanton, a svrha zaštite je zaštita i očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju, te prenošenje dobara baštine budućim generacijama, stvaranje povoljnijih uslova za opstanak dobara baštine i poduzimanje mjera potrebnih za njihovo redovno održavanje, sprječavanje svake radnje kojom bi posredno ili neposredno moglo da se promjeni svojstvo, oblik, značenje i izgled dobra baštine i time ugrozila njegova utvrđena vrijednost, sprječavanje protivpravnog postupanja i protivpravnog prometa dobara baštine, te nadzor nad iznošenjem dobara baštine u inostranstvo, uspostavljanje uslova da dobra baštine prema svojoj namjeni i značenju služe potrebama pojedinaca i općem interesu, razvijanje svijesti o baštini kao resursu održivog razvoja, te osiguranje dostupnosti baštine. Za provođenje Zakona o zaštiti kulturne baštine bit će potrebno obezbjediti dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za realizaciju poslova preduzimanja mjera zaštite na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; konzervacije i restauracija na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; publikovanja i prezentiranja dobara baštine i poslova izrade i postavljanja informacionih tabli posebnim oznakama sa relevantnim podacima o zaštićenom dobru baštine. JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona će svake godine na osnovu programskih aktivnosti planirati finansijska sredstva u Budžetu TK za realizaciju Zakonom utvrđenih aktivnosti.

Usvojen Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022. godina

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022.godina. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022. godina izrađen je na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla i javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. U Program javnih investicija je uključeno ukupno 66 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 294.362.753 KM od čega se 61.241.956 KM odnosi na 20 kandidovanih projekata i 233.120.797 KM na 46 projekata u implementaciji. Podsjećamo, kandidovani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekata, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnim za njihovu realizaciju, a projekti u implementaciji su oni projekti za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar. – septembar 2019. godine.

Ostale odluke

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 3.784,00 KM JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice D. Gradačac, u svrhu naknade za tehnički pregled dijela novoizgrađenog objekta Područne škole u Vučkovcima.

Također Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika, a čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vlada je danas donijela Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području Tuzlanskog kantona. Ovom uredbom uređuje se rad i odlučivanju skupština privrednih društava, utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje i razrješenje predsjednika i članova nadzornih odbora, kao i davanje saglasnosti za imenovanje i razrješenje članova uprave u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, osim u slučaju kad je zakonom drugačije uređeno. Razlog za donošenje Uredbe je usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima kao i definisanje odredbi koje nisu sadržane u važećoj Uredbi.

Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 25.000 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova, za nabavku opreme za potrebe Trim kabineta Jedinice policije za specijalnu podršku i namještaja.

Vlada je danas utvrdila da je od javnog interesa izgradnja elektroenergetskog objekta STS-B 10(20)/0,4 kV „Odorovići 2“ sa priključnim 10(20) kV univerzalnim kablovskim vodom na području općina Banovići i Živinice, te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji na odlukom naznačenim nekretninama. Izgradnjom navedenog objekta omogućit će se kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom i priključenje novih budućih krajnjih kupaca na distributivnu mrežu.

Vlada je danas zaključkom zadužila ministarstva i druge kantonalne organe i institucije da izvrše dodatnu analizu Konačnog Izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, te najkasnije u roku od 10 dana Ministarstvu finansija dostave prijedlog mjera za prevazilaženje nepravilnosti koje su identifikovane u revizorskom Izvještaju u okviru njihove resorne nadležnosti. Odjeljenje za internu reviziju pri Ministarstvu finansija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga mjera, sačiniti i Vladi Kantona dostaviti prijedlog Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

U skladu sa posljednjom izmjenom i dopunom Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, Vlada je danas odobrila 900,00 KM Kulturno umjetničkom društvu „Rudar“ Lukavac, za sufinansiranje učešća na manifestaciji pod nazivom Međunarodna smotra folklora „Zov ravnice“ koja se održava početkom oktobra u Novom Sadu.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Radi se o materijalima koji su već ranije razmatrani, ali su, shodno Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, povučeni iz skupštinske procedure, kako bi se novi saziv Vlade upoznao sa njihovim sadržajem.

Radi ispravljanja tehničkih grešaka uočenih u primjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kao i upotrebe šireg pojma struke, Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog pravobranilaštva.

Pročitajte...