Vlada TK: Veliki napredak u realizaciji reformske agende

Vlada Tuzlanskog kantona za podršku boračkoj populaciji ove je godine namijenila 7,5 miliona Konvertibilnih maraka. Od te sume, između ostalog, najviše novca će ići na zdravstvenu zaštitu boraca i stipendiranje učenika iz ove populacije. Također, dobra vijest je i da je Vada TK već uradila 75 odsto aktivnosti iz akcionog plana realizacije reformske agende. Očekuje se da će ovaj plan biti realizovan prije predviđenog roka. Data je i saglasnost na odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prvo tromjesečje ove godine.

Sedam i po miliona KM u Ministarstvu za Boračka pitanja raspoređeno je na 15 prava definisanih Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Riječ je o programu korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite za ovu godinu, koji je Vlada usvojila. Programom je određeno milion KM za stipendije učenicima i studentima iz ove kategorije, te 650 hiljada KM za stambeno zbrinjavanje. Također, pripremljeno je 487 hiljada za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža, te 200 hiljada za projekat zapošljavanja djece šehida.

  • Najznačajnija sredstva smo ponovo planirali za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu oko dva miliona i 700 hiljada KM i ovo podrazumijeva obavezno zdravstveno soiguranje, premiju, nabavku ortopedskih pomagala i banjsko-klimatsko liječenje, sanitetski materijal, pomoć u dužem liječenju i sve što se tiče zdravstvene zaštite, rekao je na pres konferenciji ministar za Boračka pitanja, Fahrudin Skopljak.

Prihvaćen je i šesti izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za posljednja tri mjeseca prošle godine. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana, do sada je Vlada Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 67 aktivnosti, što čini 94.36 odsto plana.

  • Sa sigurnošću možemo reći da je Vlada Tk već uradila 75 odsto aktivnosti iz akcionog plana. što se tiče vremenskih rokova, nema značajnijih kašnjenja sa ovim aktivnostima tako da sa sigurnošću možemo reći da će Akcioni plan TK biti realizovan na vrijeme a sa ovom dinamikom smijem se usuditi reći da će biti realizovan prije vremena, potvrdio je Senad Ovčina, kantonalni koordinator evropskih integracija.

U toku su i redovne aktivnosti nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Naime, budžetski korisnici ne mogu povlačiti sredstva dok se ne odobri operativni plan. U prvom kvartalu ove godine nema većih rashoda po osnovu kapitalnih investicija i izdataka za poljoprivredu.

  • Ovim operativnim planom mi smo odredili gornju okvir raspoloživih rashoda u iznosu od 89 miliona i 985 hiljada KM. od toga se odnosi na dio budžetskih sredstava 79 miliona i 985 hiljada Km a 10 miliona se odnosi na sredstva koja su po sonovu vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima, izjavio je jakub Suljkanović, ministar finansija TK.

Utvrđen je I prijedlog Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Naime, često se događalo, kako je istaknuto na pres konferenciji, iz ministarstva poljoprivrede, da se općinske službe nisu uvijek pridržavale propisanih rokova. Zbog toga su rješenja o novčanoj podršci dostavljana nekada i nakon isteka fiskalne godine. Izmjenama Zakona, predviđeno je da će se isplata većeg iznosa, odnosno cijelog iznosa u slučaju kašnjenja izdavanja rješenja, isplatiti na teret općinskog budžeta.

  • Kroz ove dopune, niti se zahtijevaju dodatna sredstva u općinskim budžetima niti se povećava obim poslovanja. Ove dopune zakona se donose kao zaštitni mehanizam za one općinske službe koje rješavaju zahtjeve za novčane podrške koje se finansiraju iz Budžeta Tk, te ih podstiču na ažurnost i poštivanje rokova koji su predviđeni pravilnicima, pojasnio je Samid Šarac, pomoćnik ministra za poljoprivredu.

Usvojen je i operativni akcioni plan za period od 2018 do 2020 godine. On obuhvata 48 mjera sa 113 razvojnih projekata za što je planirano oko 230 miliona. Najviše sredstava bi se iskoristilo u sektoru poljoprivrede, dok je najmanje planirano u sektoru civilne zaštite.

Pročitajte...