Vlada TK zadovoljna rezultatima deminiranja u prošloj godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i „oslobađanja“ velikih površina od mina i NUS-a. Deminirana je površina od 1.886.341 m2. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina. Tokom 2018. godine nije zabilježena nijedna minska nesreća na području TK ali su dvije osobe sa područja TK stradale na prostoru općine Zavidovići. Na području općine Gračanica od mine su stradale ovce. Iako je tokom protekle godine uništeno blizu 7.000 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili gotovo 3% ukupne površine.

 Vlada je prihvatila i Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o visini dječijeg dodatka kojim utvrđuje iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno (slovima: četrdeset KM) po svakom djetetu iz te porodice.

Također je donesena odluka kojom se utvrđuje visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 38,5% prosječne plate u Federaciji BiH za 2017. godinu odnosno 331,00 KM.

Odlukom je utvrđena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine u iznosu od 153,00 KM.

Vlada je utvrdila iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, u visini od 77,00 KM mjesečno po djetetu. Pravo iz prethodnog stava isplačivat će se u trajanu od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnjeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.

Također je utvrđena visina naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

Nakon pojave informacija u medijima o izdavanju „lažnih“ diploma od strane nekih centara za obrazovanje odraslih na području FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da putem Inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u smislu odredaba Zakona o obrazovanju odraslih i podzakonskih propisa, izvrši inspekcijski nadzor nad radom ustanova koje realizuju formalne programe obrazovanja odraslih i po osnovu toga izdatih obrazovnih isprava, te Vladi Tuzlanskog kantona nakon obavljenog nadzora u formi izvještaja dostavi informaciju o pravilnosti rada i postupanja.

Vlada TK donijela je Odluku kojom ocjenom odličan (5) ocjenjuje rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Dževada Kormana za period od 5.3.2018. godine do 30.11.2018. godine.

Vlada TK donijela je 5 odluka o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoincijativnoj ponudi privrednih društava. Odlučeno je da se pristupi dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”Hidani” doo Kalesija, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara koji se nalazi u krugu benzinske pumpne stanice “Sakić – 3“ sa pratećim sadržajima, izgrađena na zemljištu u Bašigovcima, općina Živinice.

Vlada je donijela Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”Hidani” doo Kalesija, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara koji se nalazi u krugu benzinske pumpne stanice “Sakić – 2“ sa pratećim sadržajima koja se nalazi u naselju Krivača, izgrađena na zemljištu u općini Živinice.

Također se pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”INGRAM” d.d. Srebrenik, za zahvatanje vode iz vodozahvata rijeke Tinje za tehnološke potrebe privrednog društva “INGRAM“ d.d. Srebrenik, P.K. Duboki Potok – Bijela Rijeka.

Donesena je i Odluka o pristupanju dodjeli koncesije,u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”INGRAM” d.d. Srebrenik, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja dva bunara – bunar 1 i bunar 2, za tehnološke potrebe privrednog društva “INGRAM“ d.d. Srebrenik, P.K. Drenik, koji se nalaze u krugu privrednog društva.

Odlučeno je i da se pristupa dodjeli koncesije,u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “TUZLA – KVARC“ doo Bukinje – Tuzla, za zahvatanje zahvatanje vode iz potoka Joševica, za potrebe pranja i separisanja kvarcnog pijeska u privrednom društvu “TUZLA – KVARC“ doo Bukinje – Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da u što kraćem roku ostvari kontakt sa potencijalnim ponuđačima u smislu sagledavanja tehničkih mogućnosti za nabavku i ugradnju odgovarajuće opreme kojom se omogućava video nadzora zgrade u kojoj je sjedište Vlade Kantona, vladinih ureda i drugih kantonalnih organa uprave, kao i parking prostora ispred zgrade i portirsko-prijemne službe na ulazu u zgradu.

Također, u cilju pojačanja kontrolnih aktivnosti pri ulasku i izlasku iz navedene poslovne zgrade potrebno je sagledati mogućnosti obezbjeđenja odgovarajućeg uređaja za skeniranje stranaka i trećih lica pri ulazu u zgradu.

Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave kao i Uredbu o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada je donijela Odluku po prigovoru na Rješenje o imenovanju direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu kojom se odbija prigovor Samele Hodžić iz Lukavca, izjavljen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu od 13.11.2018. godine po raspisanom javnom konkursu, kao neosnovan.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, utvrđen Odlukom upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela odluku kojom utvrđuje prijedlog kandidata Sejdije Adžikić i Mehmeda Mehinovića za privremeno imenovanje predsjednika i člana u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla, u ime državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom a najduže do 90 dana.

Također je doneseno više rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...