Za bolju kvalitetu zraka potrebne koordinirane aktivnosti svih nivoa vlasti

Strategija zaštite okoliša, koja sadrži kao komponentu Strategiju zaštite zraka, definirana je na nivou Federacije BiH. Za donošenje strategije nadležan je Parlament Federacije BiH. Strategija je donesena za period 2008.-2018. te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo aktivnosti na izradi nove strategeije zaštite okoliša u saradnji sa Švedskom agencijom-SIDA, rečeno je Feni iz tog ministarstva.

Piše: Jasna Avdibegović

Aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma na polju zaštite kvaliteta zraka ogledaju se kroz: uspostavu pravnog okvira na polju zaštite kvaliteta zraka, finansijskog okvira kroz funkcioniranja Fonda za zaštitu okoliša i kontroli izvora emisija kroz sistem okolinskih dozvola.

To ministarstvo u oblasti zaštite kvaliteta zraka uspostavilo je pravni okvir kao osnovu za vođenje adekvatne politike zaštite zraka na području Federacije BiH kroz Zakon o zaštiti zraka i pripadajuće pravilnike.

Njima se detaljnije definira obaveza nadležnih organa na polju zaštite kvaliteta zraka (Federacija, nadležnost kantona, općine, kao i obaveze operatora), standardi kvaliteta zraka, uslovi monitoringa i prikupljanja podataka, metode praćenja kvaliteta zraka, kriteriji za ocjenu kvaliteta zraka, ciljne vrijednosti, uspostava sistema za procjenu kvaliteta vazduha, kao i osiguranje da su informacije o prekoračenju datih pragova dostupne javnosti, te poduzimanje aktivnosti u slučaju prekoračenja definiranih graničnih vrijednosti i mjere smanjenja emisija iz izvora uz propisivanje monitoringa.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma putem nadležne institucije s prenesenim ovlaštenjima, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zaduženo je za uspostavu, adekvatno funkcioniranje monitoringa kvaliteta zraka i ocjenu stanja kvaliteta zraka u Federaciji BiH.

Kantoni prate stanje kvaliteta za područje svoga djelovanje, sopstvenim kapacitetima ili putem ovlaštenih institucija.

Kad je u pitanju povećano zagađenje, tj. prekoračenje graničnih vrijednosti parametara kvaliteta zraka, propisima su definirane mjere u područjima gdje su nivoi viši od graničnih vrijednosti.

Kada se govori o konkretnim mjerama u cilju smanjenja zagađenosti, poduzimanje tih mjera dato je u nadležnost kantona, prema kojima kanton u roku od dvije godine donosi Kantonalni akcioni plan zaštite kvaliteta zraka u oblastima u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka jedne ili više zagađujućih materija.

U situacijama izuzetne zagađenosti, u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženo zdravlje ljudi i okoliš donosi se Interventni plan. Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi s primjenom Plana. Planovima se definiraju mjere kontrole, obustavljanja aktivnosti koji prouzrokuju emisiju zagađujućih materija, sprečavanje aktivnosti uključujuči i motorni saobraćaj, ukoliko oni doprinose prekoračenju graničnih vrijednosti.

Kantoni mogu zabraniti korištenje određenih drumova za neke vrste vozila ukoliko se zagađivanje zraka koje je prouzrokovano drumskim saobraćajem ne može riješiti na drugi način. Provedba mjera i aktivnosti definisanih planovima mora biti na visokom nivou.

Finansijski mehanizmi su uspostavljeni kroz funkcioniranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Sistem naknada je uspostavljen za izvore emisija u ovisnosti od emisije SO2, azotnih oksida i prašine, kao i naknade kod registracije vozila. Trideset posto prikupljenih sredstava ostaje Fondu, a 70 posto prikupljenih sredstava putem naknada se distribuira prema kantonima s ciljem poduzimanja mjera u oblasti okoliša u skladu s postavljenim planovima kantona.

S ciljem uspostave jače kontrole utroška sredstava na nižim nivoima, između ostalog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uradilo Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, kojeg je Vlada BiH utvrdila i poslala u Parlamentarnu proceduri polovinom 2018. godine.

Kontrola industrijskih postrojenja je data kroz mehanizam okolinskih dozvola. U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša Federalno ministarstvo okoliša i turizma, i nadležna kantonalna ministarstva, izdaju okolišne dozvole za određene pogone i postrojenja. Tim dozvolama se za period od pet godina uređuju mjere i aktivnosti zaštite okoliša, uključujući i zaštitu zraka, koje operateri pogona i postrojenja moraju ispoštovati.

Federacija BiH je nadležna za izdavanje okolinskih dozvola kada su u pitanju veliki zagađivači. Od Inspekcije zaštite okoliša na nivou FBiH intenziviran je nadzor na terenu velikih zagađivača.

– Kvalitet zraka treba posmatrati i u širem kontekstu, jer je on u uskoj vezi sa stanjem ekonomije i životnog standarda. Individualna vozila su u prosjeku stara 17-18 godina, individualna ložišta su na ugalj, uglavnom lošeg kvaliteta zbog niže tržišne cjene, kvaliteta sobnih peći ne odgovara korištenom gorivu, cijena plina visoka što nije stumulativno za njegovo korištenje, oblast urbanizma i građenja nedovoljno respektuje stanje kvaliteta zraka kod izrade prostornih i regulacionih planova – smatraju u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Podsjećaju da adekvatno upravljanje kvalitetom zraka podrazumijeva koordinirane i sistemske aktivnosti svih nivoa vlasti i različitih resora kroz duži vremenski period i prioritizaciju tih pitanja od vlada na svim nivoima uz adekvatan upravni nadzor nad provedbom propisa, kao i inspekcijski nadzor na terenu.

Pročitajte...