ZZO TK: Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije

Obavještavamo osigurana lica da je došlo do izmjena Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje participacije.
Izvršene su izmjene u smislu perioda važenja oslobađanja i potrebne dokumentacije za dokazivanje kod korisnika minimalnih penzija, štićenika smještenih u socijalne ustanove i lica sa utvrđenim invaliditetom preko 60%.

  • Za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku povećava se period oslobađanja sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period 3 (tri) godine od dana javljanja u nadležnu poslovnicu za penzionere do 70 godina, odnosno trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više.
  • Za štićenike koji su smješteni u ustanove socijalne zaštite povećava se period oslobađanja od participacije sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period smještaja u ustanovu socijalne zaštite utvrđeno u rješenju nadležnog centra za socijalni rad.
  • Za lica civilne žrtve rata i invalide s utvrđenim invaliditetom preko 60% važenje uvjerenja na osnovu kojeg se vrši oslobađanje od plaćanja participacije povećava se na kalendarsku godinu u kojem se isto izdaje.

Također, donesena je i Odluka o odobravanju ovjere zdravstvenih legitimacija na duži period, sa sljedeće kategorije:

  • penzionere koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju preko fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje u Bosni i Hercegovini, a čiji iznos penzije ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku FZ MIO/PIO.

Ovjera će se vršiti 3 (tri) godine od javljanja u poslovnicu prema mjestu prebivališta za penzionere do 70 godina života i trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više;

  • osigurana lica koja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, ovjera se vrši na godinu dana od dana javljanja u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja.

 

Navedene kategorije su dužne odmah obavijestiti nadležnu poslovnicu o svakoj promjeni koja se odnosi na status osiguranja, što će potvrditi davanjem odgovarajuće izjave u svrhu ostvarivanja prava na oslobađanje, odnosno ovjere na duži period.

Uputstvo i Odluka se odnose samo na penzionere (osiguranike) i ne odnosi ne na članove njihovih porodica.

Više informacija u vezi sa oslobađajućim kategorijama, potrebnoj dokumentaciji za dokazivanje statusa korisnika, može se pogledati i preuzeti sa web stranice www.zzotk.ba

Pročitajte...