Vlada TK: Izmijenjen Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnika boračko ivalidske zaštite

Radi bolje iskorištenosti ukupno planiranih sredstava za boračko – invalidsku zaštitu Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnika boračko ivalidske zaštite. Najveća izmjena odnosi se na Pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu demobilisanih boraca. Rebalansom budžeta iznos za ovo pravo je uvećan za 1 milion 100 hiljada KM i sada je za isplatu egzistenijalnih naknada borcima u TK osigurano ukupno 9 miliona 600 hiljada KM.
Izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnika boračko ivalidske zaštite izvršena je unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava sa onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one gdje se očekuje veći broj aplikacija, ili gdje su potrebna značajnija sredstva.
Razlog za donšenje izmjena je prethodni rebalans Budžeta Ministarstva za boraška pitanja u iznosu od 1,1 milion KM. Tako da su ovom izmjenom ta sredstva preraspoređena na određene pozicije, naglasio je ministar za boračka pitanja, Fedahija Ahmetović. Najveća izmjena ovog Programa je Pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu demobilisanim borcima. Ovim programom je bilo planirano 8,5 miliona KM. Rebalansom budžeta su planirana dodatna sredstva, u iznosu od 1 milion 100 hiljada KM, tako da možemo reći da će ova sredstva biti realizovana u iznosu od 9 miliona 600 hiljada KM.
Odlukom o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnika boračko ivalidske zaštite izmjene su urađene na pozicijama na pravo na pomoć u liječenju, prava na ortotsko-protetska pomagala, te banjsko – klimatsko liječenje. Između ostalih, pravo za obavljanje pripravničko volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa, sa 550 hiljada je povećano na 600 hiljada KM. Ovaj Program je zatvoren danas, a realizacija bi trebala početi vrlo brzo. Na današnjoj sjednici Vlada je izmjenila Odluku o raspoređivanju sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovim izmjenama povećan je iznos sredstava za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, tzv. mrtvozorstvo. Predviđena sredstva su bila nedostatna s obzirom na prethodno pandemijsku godinu.
Došlo je do potrošnje planiranih sredstava s obzirom da se povećao broj neosiguranih osoba, a zbog nemogućnosti liječenja stanovništvo je sve više umiralo kod kuće, tako da se povećala potreba i za veće naknade po osnovu mrtvozorstva.
Umjesto ranije predviđenih 900.000 KM, za ove namjene sada je osigurano 990.000 KM, dok je iznos za preglede lica umrlih izvan zdravstvene ustanove iznos povećan sa 170.000 na 200.000 KM.
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Obračun sredstava u zdravstvu za 2020. godinu. Ukupna sredstva ostvarena na području Tuzlanskog kantona iznose oko 420 miliona i 380 hiljada maraka, što je za 1,70% više u odnosu na prethodnu godinu. Vlada je prihvatila i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za šest mjeseci 2021. godine.
Vlada je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godinu. Strategija treba da utvrdi ciljeve i prioritete sektora turizma. Strategija razvoja turizma Tuz1anskog kantona ključan je podupirući dokument koji će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, kao i ostalim akterima u turizmu, a sa ciljem kvalitetnije afirmacije i pozicioniranja Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije.

Pročitajte...