Aktivnosti na uravnoteženju Budžeta TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona. Naime, u  okviru provođenja  aktivnosti  na  uravnoteženju  prihoda.

Budžeta Tuzlanskog kantona, ovim izmjenama Zakona predloženo je oprihodovanje za  dio prihoda ostvarenih od naknada za koncesije koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona, a koje su ostvarene i bit će ostvarene  i   neutrošene  do kraja tekuće godine. Donošenjem predloženog zakona smanjio bi se deficit Budžeta Tuzlanskog kantona za dio prihoda od naknada za koncesije koje pripadaju Kantonu i za koje nisu stvorene obaveze. Ovim Prijedlogom zakona ne utiče se na dio prihoda od naknada za koncesije koje pripadaju općinama, odnosno Gradu Tuzla.

Pročitajte...