Begić: Kroz jedinstvene obuke ka harmonizaciji službeničkog sistema (VIDEO)

U proteklom periodu zabilježen je veći interes za stručnim usavršavanjem na području Federacije. Iz tog razloga, Agencija za državnu službu FBiH organizuje obuke za sve kategorije zaposlenih u organima državne uprave u FBiH.

Potvrdio je to u intervjuu za Fenu direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) Refik Begić, navodeći da je u 2015. godini zabilježeno 2.173 polaznika, u 2016. godini 3.112, a prošle godine čak 4.618 osoba prošlo je neki od programa obuka.

Razgovarala: Senka Trgovčević

Radi se o posebnim programima koji se zasnivaju na obučavanju novozaposlenih i kandidata za pripremu polaganja stručnog upravnog ispita, dok se službenici obučavaju za rad na poslovima evropskih integracija. Osim toga, provode se i obuke za rukovodeće državne službenike, namještenike i jedinice lokalne samouprave.

– Posebnu pažnju posvetili smo obukama na zahtjev organa uprave tzv. in-house obuke, te smo u prošloj godini imali 15 zahtjeva za organiziranje takve obuke za 292 polaznika – istakao je Begić.

In-house obuka temelji se na savremenim metodama prenosa znanja uz uvažavanje osnovnih principa „talent menadžmenta“. Većina polaznika u Federaciji izrazila je zadovoljstvo jer su stekli vještine i potrebnu nadogradnju iz trezorskog poslovanja, upravljanja razvojem organizacije, finansijskog upravljanja, prevencije korupcije, te kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Govoreći koliko se sredstava utroši na navedeno obučavanje, Begić naglašava da na godišnjem nivou prosječna budžetska sredstva iznose oko 70.000 KM.

– Agencija kontinuirano radi na jačanju budžetske stavke za stručno usavršavanje. Planirana sredstva nisu dovoljna, ali se kroz razne projekte pokušavamo organizovati na način da iskazani interes organa bude realizovan sa visokim stepenom kvalitete – kazao je Begić.

Dodaje da jedinice lokalne samouprave izdvajaju određena sredstva za usavršavanje i da za njih Agencija kreira posebne programe obuke, a postignuti rezultati predstavljaju se na godišnjim konferencijama.

Komentirajući dominantno pitanje u javnosti kako i na koji način se raspisuju i obavljaju izbori najuspješnijih kandidata Begić kaže da trenutno Agencija radi na tome da se što je moguće više ljudski faktor izbaci.

– To znači da prilikom utvrđivanja pitanja Agencija utvrđuje dvostruko veći broj pitanja, a nakon toga putem računara se određeni broj pitanja filtrira. Tako da dva sata prije početka pismenog dijela ispita se utvrđuju pitanja, a samim tim i filtriraju kroz računarski program bilo da se radi o rukovodećem ili nekom drugom državnom službeniku. Na taj način pokušavamo da osavremenimo taj proces i izbjegnemo konfliktne situacije – konstatovao je Begić.

Agencija za državnu službu FBiH provodi proces javnog konkursa na zahtjev organa.

– Upražnjena mjesta ostaju jer u prosjeku od 170 do 190 državnih službenika odlazi u penziju. Tokom prošle godine Agencija je raspisala više od 200 konkursa za rad u organima državne službe budući da smo nadležni za više od 360 organa Federacije, što podrazumijeva općine, gradove i kantone. Zabilježen je povećan broj potražnje u općinama i kantonima za određeno osoblje u državnoj službi, dok su u Federaciji na snazi mjere moratorija na zapošljavanje – rekao je Begić.

Ocjenjujući stanje službeničkog sistema u Federaciji BiH kaže da bi se trebalo u novi zakonodavni okvir uvesti princip meritornosti, što znači da najuspješniji kandidati trebaju biti postavljeni u organima državne službe.

– To govorim iz razloga što smo kao država pokrenuli korake ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Pitanje posebnih kategorija, civilnih žrtava rata, logoraša, boračke populacije, ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida uglavnom se po sadašnjim zakonskim okvirima svodi na stav rukovodilaca organa koji bira i postavlja. Kod rukovodilaca organa kod kojih su upražnjena radna mjesta prisutan je jedan senzibilitet prema toj populaciji i ne mogu reći da se u potpunosti zaobilazi – kaže Begić.

U tom smislu, naglašava, da Agencija za državnu službu FBiH nema mogućnosti i način da preferira bilo koga, jer su pred Agencijom „svi jednaki“.

Analizirajuću ukupni službenički sistem uočeno je da sedam kantona ima svoje zakone o državnoj službi i namještenicima.

– U okviru strateških opredjeljenja Vlade FBiH i obavezama prema Reformskoj agendi, imamo obavezu da se administrativni prostor državne službe uredi na način da bude harmoniziran jer svi kantoni imaju zakone, koji su slični ali nisu isti – podsjeća Begić.

Kao primjer, ističe da Zakon u Kantonu Sarajevo ne prepoznaje rukovodeće državne službenike, dok oni postoje u određenim kantonima. Također, u nekim kantonima je određen mandat rukovodećih državnih službenika a u nekim nije. Za isti posao osoba je u nekom kantonu u sistemu državne uprave, dok u drugom nije…

Stoga ističe da je veoma teško uspostaviti jedinstven harmoniziran sistem kada je u pitanju državna služba.

– S tim u vezi smo na osnovu zaključaka Vlade FBiH pokrenuli aktivnosti na uspostavljanju mreže praktičara. To su ljudi u ministarstvima pravosuđa i uprave na federalnom i kantonalnim nivoima koji se svakodnevno u svom radu suočavaju sa navedenim problemima. Mreža praktičara će polučiti rezultate da harmonizira cjelokupan sistem u smislu da niko ničije nadležnosti ne uzima, ali da je državni službenik po jedinstven kriterijima imenovan i da uživa ista prava obavljajući određenu dužnost – rekao je Begić.

Trenutno tome doprinosi Agencija kroz provođenje jedinstvenih obuka na cijelom području Federacije.

Navodeći da je registar državnih službenika uspostavljen na nivou Federacije BiH, osim za Zapadnohercegovački i Posavski kanton, ističe da je brojno stanje sa današnjim danom, 9. aprilom, 7.204 državnih službenika.

– Ono čemu težimo je da novim zakonodavnim okvirom svi uposlenici u „Upravi“ FBiH budu evidentirani u naš „Registar“. Postoje projekti koji će nadamo se uskoro realizirati s ciljem kako bi se došlo do ukupnog broja uposlenih. Naglašavamo da je Agencija za državnu službu FBiH nadležna samo za državne službenike, a ne i za pomoćno osoblje, namještenike i ostale – poručio je u intervjuu za Fenu direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić.