Godišnje iz Federalnog budžeta 570 miliona KM za borce

Na godišnjem nivou iz Federalnog budžeta se za pripadnike boračke populacije izdvoji oko 570 miliona KM. Na nivou Federacije neki oblik prava ostvaruje 130 hiljada korisnika, a na nivou kantona još oko 100 hiljada bivših boraca i članova njihovih porodica kroz dopunska prava. Osim toga, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata krajem 2017. godine je objavilo Javni poziv za dodjelu novčane pomoći koji nikada nisu ostvarili neki vid institucionalne pomoći. U 2017. godini su usvojeni svi bitni zakoni za boračko-invalidsku zaštitu. Ocjena je ovo federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ministar Salko Bukvarević na prvo mjesto stavlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima branitelja. Njime je omogućena uspostava i objava Registra korisnika i Registra branitelja Bosne i Hercegovine. To je bio jedan od prvih zahtjeva boraca, napominje ministar Bukvarević i podsjeća na druga dva zakona. Plan Ministarstva je dugoročno rješavanje pitanja boraca i članova njihovih porodica kroz više segmenata. Prvi je uspostava Registra korisnika BIZ-a. Podsjeća da godišnje oko 130 hiljada borca i članova njihovih porodica iz Federalnog budžeta primi neki vid pomoći. Samo u 2017. godini ta su prava iznosila približno 570 miliona maraka. Osim toga još oko stotinjak hiljada demobiliziranih boraca ostvari neko dopunsko pravo u kantonima, napominje Bukvarević. Kroz Zakon o pravima branitelja biće definirana i ostala prava, a kroz zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja jasno precizirana ona boračka udruženja koja su reprezentativna. Ovaj je zakon usvojen u formi nacrta i nakon provedene javne rasprave u svih deset kantona, vraćen u Federalni parlament u formi prijedloga. Njegovim donošenjem biće zaokružen set zakona kojima se dugoročno rješavaju pitanja boraca i članova njihovih porodica.

Pročitajte...