Godišnje iz Federalnog budžeta 570 miliona KM za borce

0
136

Na godišnjem nivou iz Federalnog budžeta se za pripadnike boračke populacije izdvoji oko 570 miliona KM. Na nivou Federacije neki oblik prava ostvaruje 130 hiljada korisnika, a na nivou kantona još oko 100 hiljada bivših boraca i članova njihovih porodica kroz dopunska prava. Osim toga, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata krajem 2017. godine je objavilo Javni poziv za dodjelu novčane pomoći koji nikada nisu ostvarili neki vid institucionalne pomoći. U 2017. godini su usvojeni svi bitni zakoni za boračko-invalidsku zaštitu. Ocjena je ovo federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ministar Salko Bukvarević na prvo mjesto stavlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima branitelja. Njime je omogućena uspostava i objava Registra korisnika i Registra branitelja Bosne i Hercegovine. To je bio jedan od prvih zahtjeva boraca, napominje ministar Bukvarević i podsjeća na druga dva zakona. Plan Ministarstva je dugoročno rješavanje pitanja boraca i članova njihovih porodica kroz više segmenata. Prvi je uspostava Registra korisnika BIZ-a. Podsjeća da godišnje oko 130 hiljada borca i članova njihovih porodica iz Federalnog budžeta primi neki vid pomoći. Samo u 2017. godini ta su prava iznosila približno 570 miliona maraka. Osim toga još oko stotinjak hiljada demobiliziranih boraca ostvari neko dopunsko pravo u kantonima, napominje Bukvarević. Kroz Zakon o pravima branitelja biće definirana i ostala prava, a kroz zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja jasno precizirana ona boračka udruženja koja su reprezentativna. Ovaj je zakon usvojen u formi nacrta i nakon provedene javne rasprave u svih deset kantona, vraćen u Federalni parlament u formi prijedloga. Njegovim donošenjem biće zaokružen set zakona kojima se dugoročno rješavaju pitanja boraca i članova njihovih porodica.