Izmijenjena Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju

Vlada Federacije BiH na sjednici u srijedu u Mostaru izmijenila je Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformiranjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH kao i to što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uvelike zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

Sada je, između ostalog, preciziran član 2. Uredbe te propisana definicija posredovanja u zapošljavanju koje obavljaju privatne agencije, ističu u Vladi FBiH.

Nova definicija obuhvaća sve radnje i mjere poduzete s ciljem povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje ili one koja traži promjenu zaposlenja s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja isključivo ugovora o radu.

U Vladi navode kako je izmijenjen i član 5. te su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dana šira ovlaštenja za izdavanje i ukidanje dozvola za rad privatnim agencijama.

Dozvola za rad izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole, to ministarstvo upisuje agenciju u Registar privatnih agencija s registarskim brojem i datumom upisa.

Nadalje, privatna agencija kojoj je izdana dozvola, dužna je resornom ministarstvu prijaviti svaku promjenu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. siječnja iduće, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvješće o obavljenim poslovima.

Također su propisani slučajevi kada će ministarstvo oduzeti navedenu dozvolu.

Na novi način je uređeno i pitanje obveza privatnih agencija da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete koje ona utvrđuje, te prestanak ovlaštenja za vršenje poslova posredovanja u zapošljavanju i druga pitanja.

Izmijenjena i dopunjena Uredba stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, navodi se u priopćenju.

Pročitajte...