Izmjenama Plana više sredstava za lijekove, primarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, kao i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu. Ovim dokumentom ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci iznose 226.463.206,00 KM i povećani su u odnosu na Finansijski plan za 2017. godinu u iznosu od 10.757.930,00 KM ili za 4,99%, i uglavnom se odnose na prihode od poreza. Usklađivanje prihoda je izvršeno na prihodima po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće, koji su u periodu januar-juni 2017.godine iznosili 104,6% planiranih prihoda, a na osnovu dinamike ostvarenja do kraja tekuće godine se očekuje njihov porast u iznosu od 10.752.930,00 KM ili za 5,37% više u odnosu na planirane prihode. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, najveće povećanje odnosi se na program Lijekovi u iznosu od 1.500.000,00 KM, program Primarna zdravstvena zaštita u iznosu od 2.759.060,00 KM i program Bolnička zdravstvena zastita u iznosu od 3.783.304,00 KM.

 Aktivnosti na uravnoteženju Budžeta TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona. Naime, u  okviru provođenja  aktivnosti  na  uravnoteženju  prihoda. Budžeta Tuzlanskog kantona, ovim izmjenama Zakona predloženo je oprihodovanje za  dio prihoda ostvarenih od naknada za koncesije koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona, a koje su ostvarene i bit će ostvarene  i   neutrošene  do kraja tekuće godine. Donošenjem predloženog zakona smanjio bi se deficit Budžeta Tuzlanskog kantona za dio prihoda od naknada za koncesije koje pripadaju Kantonu i za koje nisu stvorene obaveze. Ovim Prijedlogom zakona ne utiče se na dio prihoda od naknada za koncesije koje pripadaju općinama, odnosno Gradu Tuzla.

Skoro 225.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Općini Srebrenik je za tri projekta odobreno ukupno 138.920,42 KM. Za finansiranje projekta „Izrada i uvođenje bunara B5A u sistem vodosnadbijevanja općine Srebrenik –   II  faza“ odobreno je 67.143,15 KM, za III fazu ovog projekta odobreno je 47.277,27 KM, dok je za projekat „Nastavak  izgradnje  kanalizacijske  mreže  Ježinac – Ćehaje“ odobreno 24.500,00 KM. Također, za tri projekta na području Kladnja odobreno je ukupno 38.376 KM. Za finansiranje troškova „Izrade Glavnog projekta – rekonstrukcije gradskog vodovoda Starička rijeka“, odobreno je 10.296,00 KM, za projekat „Izrade studije i projektne dokumentacije regulacije i uređenja korita na vodotocima II kategorije na području općine Kladanj – Drinjača, Osica, Suha, Zatoča i Gostelja“ odobreno je 10.530,00 KM, a za „Izrada studije i projektne dokumentacije za prikupljanje i tretman otpadnih voda naselja u MZ Kladanj i MZ Stupari“ 17.550,00 KM. Banovićima je za dva projekta odobreno 29.825,60 KM, i to 7.351,00  KM za finansiranje projekta „Izrada ograde oko rezervoara i izvorišta te sanacija objekta oko kućice izvorišta“, te 22.474,60 KM za „Prikupljanje i odvodnju površinskih voda sa platoa ispred objekta MZ Omazići“. Za finansiranje troškova izvođenja radova „Regulacija rijeke Gradašnice u  dužini  300  m -faza  IV“, Općini Gradačac je odobreno 17.394,81 KM.

182.000 KM za podršku povratku

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izbor korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu planirane su 182.000,00 KM. Ukupno su dodijeljene 63 donacije i to 29 donacija povratnicima na područje našeg kantona i 34 donacije za povratnike na području entiteta Republika Srpska.

 

Urgencija za postupanje po inicijativama Vlade TK

Imajući u vidu da na višim nivoima vlasti u BiH nisu razmatrane brojne inicijative, koje je Vlada Tuzlanskog kantona svojedobno uputila, Vlada je danas donijela Zaključak kojim se jednom pokreću inicijative upućene u toku 2015., 2016. i 2017. godine prema Vladi FBiH i nadležnim federalnim ministarstvima za izmjene i dopune odgovarajućih propisa Federacije BiH, te je upućena molba Vladi FBiH da ove inicijative još jednom razmatra i uputi u dalje procedure. Podsjećamo radi se o inicijativama za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o poreznoj upravi FBiH, Zakona o prekršajima, Zakona o poreznoj upravi FBiH i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Također, Vlada je danas uputila i jednu novu inicijativu, a tiče se Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Naime, Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana predviđeno je da se općinama na čijem se području nalaze termoelektrane izdvaja i usmjerava dio prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Ovim zakonom nisu obuhvaćene općine na čijem se području nalaze rudnici, odnosno prostori za otkopavanje uglja za potrebe termoelektrana, iako je općepoznata činjenica da se upravo otkopavanjem uglja stvaraju ogromne posljedice na području općine na kojoj se nalaze. Iz navedenih razloga, Vlada je mišljenja da i općine na čijem području se nalaze rudnici, odnosno prostori za otkopavanje uglja za potrebe termoelektrana, trpe iste ili slične posljedice kao i općine na čijem se prostoru nalaze termoelektrane, te bi usmjeravanjem dijela sredstava predviđenih ovim zakonom, u procentu u kojem učestvuju u isporuci uglja za potrebe termoelektrane, bio mali dio satisfakcije i za općinu na čijem se području otkopava ugalj za potrebe termoelektrane.

 Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o pristupanju dodjeli koncesija. U postupku po samoinicijativnoj ponudi Općine Gradačac, pristupljeno je dodjeli koncesije za zahvaćanje podzemne vode na lokalitetu „Domažić“ iz bunara BV2  i  BV3. Također, pristupilo se i dodjeli koncesije, privrednom društvu „GRADAČAC AP – AGROPROMET“ doo Gradačac za zahvaćanje vode iz bezimenog potoka, za potrebe navodnjavanja voćnjaka sa oko 7.000 stabala voćaka u rodu, kao i dodjeli koncesije društvu „ZDRAVNIK“  doo  Gornji Hrgovi iz Srebrenika za zahvaćanje  vode sa izvorišta „Zdravnik“, a u cilju njenog flaširanja. Vlada je danas donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika. Vlada je danas donijela i više odluka o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju pojedinih projekata. Univerzitetu u Tuzli je odobreno 20.000,00 KM na ime urgentne rekonstrukcije dijela Kampusa za potrebe smještaja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli koja se hitno trebala iseliti iz prostorija bivšeg Doma armije i stvaranja normalnih uslova za rad, posebno u zimskom periodu. Za sufinansiranje troškova takmičenja pod nazivom „Sportske igre prosvjetnih  radnika Tuzlanskog kantona“, koje će se, povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja, održati 02. oktobra 2017.godine u Tuzli, Vlada je Društvu pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog  kantona odobrila 2.000,00 KM. Odbojkaškom klubu „Kula – Gradačac” je za podršku u realizaciji  projekta organizacije balkanskog klupskog prvenstva u odbojci za seniorke, pod nazivom „Balkan Kup 2017” odobrila 7.000,00 KM. Kup će se održati od 29.09. do 01.10.2017.godine u Gradačcu. Za organizaciju projekta „Auto E-mobil Show“, koji će se održati od 11. do 15. oktobra 2017.godine u Tuzli Vlada je „Colosseum” doo Tuzla odobrila 3.000,00 KM. Na ime sufinansiranja troškova vezanih za učešće na Trećem međunarodnom samitu Saveza religija mira koji se održava u Seulu u  Južnoj Koreji, Ismailu Ćidiću je odobreno 1.000,00 KM, a 10.000,00 KM je odobreno d.o.o. „Vidik“ Tuzla za finansijsku podršku u organizaciji i realizaciji projekta “Da li znate… Najljepši na svijetu moj je zavičaj” u kojima će 10 osnovnih škola sa područja našeg kantona svoj rad prezentirati široj javnosti. Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona, na ime dodatne pomoći u organizaciji i realizaciji menifestacije „Dani Saveza lovačkih društava TK”odobreno je 4.900,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju rasporednog naloga o visini finansijskih sredstava za nabavku ogrjeva za potrebe raseljenih lica u kolektivnim i individualnim smještajima. Za ove namjene odobreno je 65.100,67 KM. Pravo na dodjelu ogrjeva (uglja) imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihod  po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu za prethodnu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas pozitivno Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, na Strategiju zapošljavanja FBiH  2017-2020, te prihvatila Informaciju ovog ministarstva u vezi sa prikupljanjem i dostavljanjem podataka o svim naknadama koje se isplaćuju iz budžeta kantona, a na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Vlada je podržala inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u vezi sa izgradnjom Centra za autizam. Naime, kako je već poznato Vlada Tuzlanskog kantona je izvršila sve svoje Sporazumom preuzete obaveze ali HO Hilfswerk Austria International nije ispunila svoje obaveze koje se odnose na osiguranje nedostajućih sredstava za kompletnu izgradnju objekta Centra za autizam. S tim u vezi, u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava iz Budžeta Federacije BiH Skupština Tuzlanskog kantona obratila se Vladi Federacije BiH. Takva inicijativa je, i pored činjenice da je bivši ministar rada i socijalne zaštite u Vladi Federacije BiH iskazao spremnost za finansijsku podršku projektu izgradnje Centra za autizam u Tuzla, odbijena na sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 24.08.2017. godine. Imajući u vidu značaj ove institucije, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK se obratilo Premijeru Federacije BiH sa prijedlogom za održavanje zajedničkog sastanka, a u cilju podrške u izgradnji Centra za autizam, a time i realizacije ovog prije svega humanog projekta za podršku djeci koja je zaista trebaju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se Baralić Vasviji, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida, iz Tuzle, dodjeljuje u vlasništvo stan Ulici Mirsada  Fidahića u naselju Badre u Tuzli. Shodno odredbama Pravilnika, Komisija je provela postupak i utvrdila da je rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona iz 2014. godine spomenuti stan  dodijeljen  Baralić Vasviji na  korištenje  bez  naknade, te da imenovana ispunjava i ostale uslove za dodjelu stana u vlasništvo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se Uredu Vlade TK odobrava 2.100,00 KM sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ i to na ime nabavke opreme neophodne za rad.

Vlada je danas dala saglasnosti za prijem dva daktilografa i jednog vozača u Općinskom, te jednog domara u Kantonalnom sudu u Tuzli. Također, Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika u nastavnom zvanju redovnog profesora – „Interna medicina“ sa dijelom radnog vremena od 60%, za period od 16.09.2017. godine do 09.10.2017. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u roku od 15 dana, sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na uvid Informaciju o trenutnom stanju ukupno registrovanih motornih vozila na području Tuzlanskog kantona, sa podacima o vrsti, odnosno kategoriji  motornih vozila po kojima se vrši naplata putarine.

Pročitajte...