Izmjene Zakona o oružju i municiji

Vlada Tuzlansko gkantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji. Provođenjem Zakona o oružju i municiji postignuto je niz ciljeva prvenstveno u pogledu pravnog uređenja oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, a samim tim i poboljšanju stanja sigurnosti na području Tuzlanskog Kantona. Međutim, u dosadašnjoj primjeni navedenog Zakona, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i lovačkih i sportskih udruženja, uočeni su određeni nedostaci, čije rješavanje nameće potrebu njegovih izmjena i dopuna, posebno u dijelu nabavljanja municije. Stoga su predložene izmjene i dopune i nastavak usklađivanja sa odredbama iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 91/47/EEZ i 2008/51/EZ, čime je nastavljena praksa usklađivanja odredbi propisa sa Direktivama, a sve u cilju harmonizacije propisa o oružju i municiji između kantona. Također, zakonski rok za zamjenu starih oružnih listova ističe 31.12.2017. godine, a imajući u vidu da veliki broj građana, i pored stalne medijske kampanje, nije zamijenio stare oružne listove, te da se radi o veoma složenom poslu sravnjavanja evidencija imalaca oružnih listova sa njihovim prebivalištem i trenutnim boravištem i u cilju javnog interesa građana neophodno je produžiti rok do 31.12.2018. godine. U skladu sa molbom Ministarstva unutrašnjih poslova, a obzirom da se ne radi o obimnom i složenom Zakonu, Zakon je Skupštini Tuzlanskog kantona upućen sa prijedlogom da se njegovo donošenje izvrši u skraćenom postupku.

Pročitajte...