Krajnji rok za podošenje prijave poreza na dohodak je početak aprila

Krajnji rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. godinu je prvi april ove godine. A pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava rješenjem o povratu poreza. Nakon toga, na tekući račun poreskog obveznika, u roku od 90 dana, od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave, povrat iznosa vrše kantonalno Ministarstvo finansija i općina prebivališta poreznog obveznika, u omjeru od 70 odnosno 30 odsto.

Godišnju prijavu poreza na dohodak dužni su podnijeti porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz dva ili više izvora u poreznom period ili od nesamostalne djelatnosti istovremeno kod dva ili više pslodavaca. Također, to moraju učiniti ako ostvaruju dohodak iz inostranstva ili obavljanjem samostalne djelatnosti i po osnovu iznajmljivanja imovine. To moraju učiniti i oni koji su prestali biti porezni obveznici ali i koji su tokom godine ostvarivali dohodak na koji porez nije pravilno obračunat i plaćen. No, poreski obveznici imaju pravo i na povrat poreza na dohodak, po osnovu neiskorištenih osnovnih ličnih odbitaka u toku poreznog perioda. Na primjer u slučaju kada je poslodavac obračunao porez na dohodak što je izuzeto od oporezivanja ili je koristio manji faktor ličnog obitka od iznosa na poreznoj kartici obveznika. To važi i kada je porezni obveznik u toku poreznog perioda ostvarivao samo dohodak po osnovu drugih smaostalnih djelatnosti.

  • Druga kategorija koja to može ostvariti su lica koja prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, tako što podižu stambeni rkedit. To je bitno reći da nivo poticaja koji se daje je do iznosa poreza na dohodak, znači ta kamata koja se plaća po stambenom kreditu je samo do iznosa obračunatog poreza na dohodak odbitna stavka, kazao je Rešad Nurić, Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda.

Pravo na povrat poreza na dohodak može se ostvariti po osnovu troškova liječenja i nabavki ortopedskih pomagala. A kada je riječ o isplati sredstava za povrat poreza na dohodak, građani trebaju znati i ovo:

  • ZAkonodavac je rekao 90 dana od krajnjeg dana za podnošenje porezne prijave poreza na dohodak. Porezna uprava sačini rješenje o pravu i iznosu u rješenju koji je predviđen za taj povrat, što je tu zkonom ostavljeno. Ako građanin ima preplat poreza na dohodak a u isto vrijeme ima dužnu poreznu obavezu, koju nije platio, taj iznos preplate se može koristiti da se pokrije dužni iznos obavezepa razlike, ako je ima za povrat, ona se u rješenju tretira kao iznos za povrat, dodao je Nurić.

Drugi način za povrat je kada građanin odluči da preplaćeni dio poreza na dohodak koristi kao porezni kredit za buduće obaveze. A kada je riječ o isplati sredstava, prema poreznom rješenju, poreznom obvezniku ona se distribuiraju 70 odsto putem Ministarstva finansija i 30 odsto putem matične općine u kojoj je prebivalište te osobe. U svakom slučaju, iz kantonalnog poreznog ureda, poručuju građanima da se jave u svoju općinsku poreznu ispostavu gdje će ih uputiti gdje da preuzmu potrebne obrasce, koju dokumentaciju da prikupe i na kraju, na koji način da ostvare svoja zakonska prava.

Pročitajte...