„Ljudska prava u digitalnoj eri“: Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli učesnici Ljetne škole ljudskih prava Vijeća Evrope

U periodu od 24-28. juna 2019. godine, u hotelu „SL Industry“ u Trebinju, održana je Ljetna škola ljudskih prava, u organizaciji Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, a uz velikodušnu podršku Vlade Norveške. Pomenuti edukativni program provodi se u okviru Inicijative za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, a koji za cilj ima pružanje podrške dosljednoj primjeni sudske prakse u našoj zemlji, koja je neophodna kako bi se osigurala pravna sigurnost, vladavina prava, ali i stabilnost i sigurnost pravosudnog sistema.
Na Ljetnoj školi učešće je uzelo dvadeset osam studenata sa pravnih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sarajevu, Bihaću, Zenici, Banja Luci, Tuzli i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli na ovom događaju predstavljali su Hasanović Azra i Kavgić Amar, studenti četvrte godine.
Tokom protekle sedmice, studenti su prisustvovali mnogobrojnim predavanjima koja su održali eminentni stručnjaci iz oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda te razgovarali o izazovima koji se postavljaju pred ljudska prava koja proizilaze iz razvoja novih tehnologija, uključujući rizike od zloupotrebe ličnih podataka u svjetlu zaštite prava na privatnost. Studenti su naučili kako da uspostave ravnotežu između slobode izražavanja i privatnog života, o pitanjima vezanim za pravo da budu zaboravljeni u sajberprostoru, kao i kod drugih držalaca privatnih informacija te učestvovali u debati o prednostima i rizicima sve veće upotrebe vještačke inteligencije.
„Ova škola bila je idealna prilika da se studenti iz Bosne i Hercegovine i Srbije upoznaju sa radom i načinom odlučivanja Evropskog suda za ljudska prava, kao jedne od najvažnijih pravosudnih insitucija u Evropi i svijetu, a posebno sa praksom suda kada je riječ o predmetima koji se odnose na poštivanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske. Kroz interaktivna predavanja, praktične vježbe i zadatke, obrađivali smo i analizirali neke od najaktuelnijih tema koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, sa posebnim akcentom na upotrebu savremenih tehnologija u svakodnevnom životu i radu.“, izjavio je Amar Kavgić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, učesnik ovogodišnje Ljetnje škole Vijeća Evrope.
Informacije i saznanja usvojena na ljetnoj školi, u kombinaciji sa znanjima i vještinama
stečenim tokom obrazovanja na fakultetu, studenti su primjenili na simulaciji suđenja
pred Evropskim sudom za ljudska prava, a koja je predstavljala krunu ovog događaja.
Studenti su u timovima analizirali i rješavali kompleksan hipotetički slučaj, baziran na
navodnoj povredi prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Događaji poput Ljetne škole idealna su prilika da studenti usavrše i praktično primjene
znanja i vještine koja su stekli tokom obrazovanja na fakultetu. Pravni fakultet
Univerziteta u Tuzli posebnu pažnju posvećuje vannastavnim aktivnostima te pruža
maksimalnu podršku svojim studentima u smislu svih događaja, edukacija i konferencija
koje za cilj imaju njihovo usavršavanje i integraciju u savremene društvene, naučne i
kulturne tokove.

Pročitajte...