Ministarstvo za boračka pitanja TK tokom prošle godine kontinirano radilo na poboljšanju statusa boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja TK u 2020. godini realizovalo je nekoliko programa zapošljavanja i samozapošljavanja članova boračkih porodica. Svoje aktivnosti usmjerili su i na obrazovanje mladog kadra. Obezbijedili su 266 paketa sa udžbenicima za socijalno – ugroženu djecu od 1-9 razreda koji pohađaju osnovnu školu. Dodijelili su i 1620 stipendija za studente i djecu boračke populacije koja pohađaju srednje škole na području TK. Donesena je i nova odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite koja uključuje niz mediicinskih pomagala, a sve u cilju pomoći ratnim vojnim invalidima koji su u odbrambeno-oslobodilačkom ratu bili ranjeni.

Ministarstvo za boračka pitanja TK tokom 2020. godine kontinuirano je radilo na poboljšanju uslova života boračkoj populaciji. U saradnji sa kantonalnom službom i federalnim Zavodom za zapošljavanje, obezbijeđen je novac za zapošljavanje 42 osobe iz porodice šehida i poginulih boraca sa srednjom i visokom stručnom spremom. Za ovu namjenu u 2020. godini raspisana su dva javna poziva. Sredinom godine na sjednici kantonalne Skupštine usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica.

– 8. maja poslije jednog dugotrajnog procesa uspjeli da Skupština TK usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica gdje smo između ostalog uveli demobilisane branioce odnosno omogućili im korištenje određenih prava kao što znate ona prava koja su najviše eksponirana u javnosti to je pravno na novčanu egzistencijalnu naknadu za sve demobilsiane broce koji se nalaze na birou službe za zapošljavanje i koji suproveli u oružanim snagama duže od 12 mejseci i banjsko-klimatsko liječenje gdje smo omogućili da demobilisani branioci i članovi njihovih porodica kao i porodice šehida mogu koristiti i ovo pravo – kaže Amir Kulaglić ministar za boračka pitanja TK.

Resorno ministarstvo u 2020. godini realizovalo je niz različitih programa zapošljavanja i samozapošljavanja članova boračkih porodica. Prioritet je bilo i obrazovanje djece ove kategorije. Dodijeljeno je 266 paketa sa udžbenicima za socijalno ugroženu djecu od 1-9 razreda koji pohađaju osnovnu školu. Realizovan je i program koji omogućava prvo stručno osposbljavanje članovima boračke populacije sa visokom stručnom spremom. Za ovo namjenu izdvojeno je 680 hiljada KM.

– To je program omogućavanja stručnog osposbljavanja ili volontiranja za sve visoko stručne osposobljene mlade osobe iz boračke populacije i u tom smislu smo već omogućili da negdje oko 160 mladih osoba obavlja prirpavnički staž u trajanju od 12 mjeseci. Mi smo u ovoj godini dodjeliji 1620 stipendija. Od toga 640 za studente i 980 za djecu iz boračke populacije koje pohađaju srednje škole. Mislim da je to poznata stvar u tu svrhu smo utrošili negdje oko milion i 400 hiljada KM – naglašava Kulaglić.

Obezbijeđeno je i dodatnih milion KM za naknadno zapošljavanje i samozapošljavanje 100 osoba iz boračke populacije. Osigurano je i 270 hiljada KM za rješavanje problema stambenog pitanja koje imaju 73 socijalno-ugrožene osobe. Demobilisani borci koji su na evidenciji službe za zapošljavanje, a stariji su od 57 godina imaju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu putem Federalnog ministarstva za pitanje boraca, dok mlađi od 57 godina koji su na evidenciji kantonalne Službe, a u armiji BiH su bili duže od 12 mjeseci, to pravo mogu iskoristiti putem resornog kantonalnog ministarstva. Više od 3 i po hiljade boraca mlađih od 57 godina dobiće finansijska sredstva, koja se isplaćuju retroaktivno, tačnije od prvog narednog mjeseca nakon što su predali kompletnu dokumentaciju u gradsku ili općinsku službu za boračko invalidsku zaštitu.