Na vanrednoj sjednici Vlade TK utvrđen prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2019-2021.godina. Glavni cilj ovog dokumenta je da osigura povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona. Na osnovu navedenog DOB je ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta. Očekivani ekonomski rast u narednom trogodišnjem periodu u BiH, a samim time i u Tuzlanskom kantonu, projicira i povećanje prihoda u navedenom periodu, posebno u 2020. i 2021.godini. Ukupni poreski prihodi u 2019. godini predviđaju se u iznosu od 309,7 miliona KM, što je približno planiranim prihodima u Budžetu za 2018.godinu, odnosno za 485 hiljada KM ili 0,16% više. U 2020. godini ovi prihodi rastu za 5,19% u odnosu na 2019.godinu, dok će u 2021.godini doći do povećanja istih za 3,42% u odnosu na 2020.godinu. Neporezni prihodi i primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti u dijelu budžetskih sredstava u 2019. godini projicirani su tako da se vodilo računa o iskazanim mjesečnim trendovima naplate ovih prihoda, tako da su isti za naredni trogodišnji period na istom nivou kao i 2018.godine, odnosno 12,2 miliona KM. U postupku predlaganja prioriteta potrošnje tj. početnih gornjih granica rashoda za period 2019 – 2021. godina, kao polazna osnova uzeto je izvršenje budžetskih sredstava po svim budžetskim korisnicima za 2017. godinu te usvojeni Budžet za 2018. godinu koje je uspoređeno sa analizama dobivenih finansijskih zahtjeva od budžetskih korisnika. Akumulirani deficit sa 31.12.2017.godine iznosi 46.008.667 KM. U projekcijama za 2019. godinu, planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2017. godine u iznosu od 1,9 miliona KM. U 2020. godini planiran je veći iznos za pokriće deficita u iznosu od 23,6 miliona KM, dok prema projekcijama u 2021. godini planira se suficit u iznosu od 33,9 milina KM kada dolazi do potpune stabilizacije budžeta i predviđanja da će se u potpunosti izvršiti pokriće akumuliranog deficita.

 

Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2017. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, sa ciljem je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2017. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. U Akcionom planu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2017.–2019. godinu planirano je provođenje ukupno 45 mjera sa 76 aktivnosti, od čega u 18 mjera nisu planirane pojedinačne aktivnosti, te ih možemo nazvati opšte ili „samostalne“. Ukupan broj projekata planiran za implementaciju u 2017. godini je 94. Kontinuirano se provodi 71 projekat (75,53%), završena su 2 (2,13%), odgođeno je 3 (3,19%), započeto 18 (19,15%) i nijedan projekat nije otkazan. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su isključivo vezani za obezbjeđenje finansijskih sredstava. U dosadašnjoj zajedničkoj saradnji ILDP-a sa Tuzlanskim kantonom u provedbi svih planiranih strateških aktivnosti je više puta naglašena liderska pozicija koju drže Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su na nivou od 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima, od čega je Akcionim/operativnim planom za 2017. godinu planiran iznos od 59.354.741 KM. Prikupljenim izvještajima o implementaciji strateških dokumenata, u kojima su sadržani i godišnji izvještaji o radu resornih ministarstava, ukupna vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 78.566.043 KM, od čega su 44.663.298 KM realizirana sredstva iz Budžeta TK. Iz ostalih budžetskih sredstava (viših i nižih nivoa vlasti) je realizirano 32.557.906 KM, dok je iz EU fondova i drugih vanjskih izvora realizirano 925.345 KM. Najviše realizovanih sredstva u 2017. godini je u okviru Strateškog cilja – Poboljšavanje kvaliteta života, sigurnosti i socijalne uključenosti građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom: 30.469.707 KM, od čega je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u 2017.godini je za sveukupne potrebe socijalne zaštite realizovalo 29.546.238,56 KM (3.968.034,54 KM iz Budžeta FBiH) za razne oblike pomoći za 23.326 korisnika. Analizirajući makroekonomske podatke u Izvještaju se navodi da je broj poslovnih subjekata u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu iznosio 26.438, što čini 19,53% poslovnih subjekata u FBiH, i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 183 poslovna subjekta, što pokazuje kontinuirani trend rasta broja novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu. Ostvareni izvoz u Kantonu iznosi 1.548 miliona KM, a uvoz 1.791 miliona KM, te je pokrivenost uvoza izvozom 86,5%, što je znatno više u odnosu na pokrivenost uvoza izvozom u FBiH, gdje pokrivenost iznosi 58,3%. Važno je napomenuti da je jedan od ključnih razloga rasta izvoza u nekoliko proteklih godina u Tuzlanskom Kantonu, kontinuirani rast i razvoj prerađivačke industrije kao pokretačkog sektora privrede Tuzlanskog kantona, na koju posljednjih par godina u prosjeku otpada polovina realizovanog izvoza Tuzlanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu je zabilježen prosječan broj od 93.445 zaposlenih osoba, što je za 10,9% više nego u 2016. godini, a što se može dovesti u korelaciju sa povećanjem broja poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Prema podacima dobivenim iz registra Porezne uprave FBiH broj zaposlenih je u decembru 2017. godine iznosio 98.622 osobe. Na području Tuzlanskog kantona je na kraju 2017. godine evidentirano 84.250 nezaposlenih osoba, što je za 8,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, te je po prvi put zabilježen veći broj zaposlenih od nezaposlenih u posmatranom petogodišnjem periodu. Ključni razlozi za spomenuto se prvenstveno odnosi na povećanje privrednih aktivnosti u kontekstu otvaranja novih privrednih subjekata i rasta ukupnih prihoda privrednih subjekata. Prosječna neto plata isplaćena u Tuzlanskom kantonu u 2017. godini iznosila je 767 KM i veća je od prosječne neto plate u 2016. godini, koja je iznosila 744 KM, te je manja u odnosu na iznos prosječne mjesečne neto plate u FBiH, koja iznosi 860 KM.

 

Pozitivni trendovi u oblasti malih i srednjih preduzeća

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2017. godini. Na području našeg kantona bilježe se pozitivni ekonomski trendovi. Tokom prošle godine zabilježen je porast broja malih srednjih preduzeća, porast broja poslovnih subjekata i porast izvoza. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini iznosi 3.595, što je povećanje za 34 MSP u odnosu na 2016.godinu, dok u Federaciji BiH broj MSP iznosi 21.188, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16,97% posluje na području Tuzlanskog kantona. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na području Kantona, njih 89,26% spada u mala, a 10,74% spada u kategoriju srednjih preduzeća. U 3.595 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini bile su zaposlene 31.682 osobe, što je 49% od ukupnog broja zaposlenih u preduzećima svih kategorija. Ukoliko se posmatraju djelatnosti, najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.268) i prerađivačke industrije (684). Ipak, Bosna i Hercegovina je prema ovogodišnjem Doing business izvještaju zauzela 86. mjesto u svijetu i bilježi lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je bila 81. u svijetu. Od deset setova indikatora, BiH je najbolje plasirana u okviru indikatora prekogranične saradnje (međunarodne trgovine), gdje je na 37. mjestu globalne liste. Napredak u odnosu na prošlogodišnje podatke ostvaren je u okviru zaštite investitora i dobivanja građevinskih dozvola, iako smo i dalje u ove dvije oblasti daleko ispod prosjeka regiona. U 2017. godini programima finansijske podrške dodjeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 54 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 717.315,87 KM što je 14,90 % od ukupnog iznosa odobrenih sredstava. I Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona realiziralo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ pri čemu su podržani programi usmjereni na razvoj poduzetništva i obrta, a time usmjereni i na privredni razvoj Tuzlanskog kantona. U okviru navedenog programa ukupno je odobren iznos od 29.296,29 KM za programe 25 korisnika i to 9 malih i srednjih preduzeća i 16 obrta. Za 9 malih i srednjih preduzeća odobren je iznos od 13.383,69 KM. Tokom 2017.godine zabilježen je značajan porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva. Tako je u 2016. godini za podršku razvoju poduzetništva izdvojeno 674.861,50 KM, dok je u 2017. godini taj iznos 1.452.279,07 KM. Ključne preporuke za provođenje daljih aktivnosti čija implementacija bi doprinijela boljem položaju i okruženju za poslovanje MSP na području Tuzlanskog kantona odnose se na finaliziranje Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi za Tuzlanski kanton, implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu na području Tuzlanskog kantona, definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta, kao i uspostavljanje kvalitetnijeg sistema poticaja za malu privredu kroz zakon i podzakonske akte.

 

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Savremene multimedijalne učionice“ JU OŠ „Pazar“ Tuzla, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo je 54.995,85 KM.

Također, Vlada je dala saglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o odobravanju 10.000,00 KM Općini Srebrenik za mjesnu zajednicu Potpeć, za rekonstrukciju makadamskog puta prema Staroj crkvi – Jasenica u mjesnoj zajednici Potpeć, kao i  44.008,97 KM za rekonstrukciju dijela lokalnog puta u mjesnoj zajednici Žuje – Šarci u Općini Sapna. Oba iznosa dodijeljena su kao učešće Ministarstva u rješavanju projekata održivog povratka.

Vlada je danas odobrila 1.500,00 KM Ekološkom sportskom ribolovnom društvu „Drijenča“ Gračanica, kao finansijska pomoć za pokretanje postupka za naknadu štete zbog pomora ribe, nastale izlijevanjem „Bijelog mora” u Lukavcu. Također, Vlada je odobrila 3.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida općine Teočak, za sufinansiranje Programa obilježavanja manifestacije „Teočanski dana otpora”.

U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i to po 5.000,00 KM za nabavku opreme i za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Doma. Također, Vlada je u cilju obezbjeđenja neophodnih sredstava za nabavku polica za smještaj arhive u adaptiranom objektu u Kampusu Univerziteta, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”.

U cilju realizacije, na prošloj sjednici donesenog Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2018. godinu, Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici – Muftijstvo tuzlansko, Katoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzla.

Pročitajte...