Niko u Kalesiji neće biti bez zdravstvenog osiguranja

OV Kalesije danas je održalo svečanu sjednicu u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Nakon toga je održana i 18. redovna sjednica na kojoj je doneseno više značajnih odluka, među njima i odluka kojom će se iz Budžeta općine finansirati obavezno zdravstveno osiguranje za osobe koje su u stanju socijalne potrebe, a koje ne mogu biti osigurane ni po jednom drugom osnovu. Iako je za tu namjenu predviše desetak hiljada KM, u Vijeću navode da će to biti dovoljno, kako ubuduće u Kalesiji niko ne bi ostao bez obavezne zdravstvene zaštite. Vijeće općine Kalesija donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba u kojima općina ima vlasnički udio, kao i onih kojima je općina osnivač, a koja su obavezna organizirati zaštitu ljudi i imovine. Donesena je i Odluka o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba u statusu socijalne potrebe. Vijeće je dalo saglasnost i na Odluku o o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja. Razmotrena je i Informacija o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategoriziranih puteva na području općine u ovoj godini. Za socijalnu zaštitu općinskim budžetom je predviđeno desetak hiljada KM, a što će biti dovoljno da niko u općini Kalesija ne ostane bez obaveznog zdravstvenog osiguranja, navode u Vijeću općine Kalesija.

Pročitajte...