Održana 37. sjednica Vlade TK (Video)


Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK

Danas je održana 37.  redovna  sjednica Vlade TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2019. godine. Prema podacima iz Izvještaja o radu, Ministarstvo finansija je realiziralo programske aktivnosti utvrđene Programom rada Ministarstva finansija za 2019.godinu u programskom, normativnom i finansijskom dijelu. Prema ovom dokumentu Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat – godišnji suficit u iznosu od 23.499.693 KM. Naime, Prihodi, primici i finasiranje u protekloj godini su ostvareni u iznosu od 378.904.509 KM, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 355.404.816 KM. Na ovakav rezultat poseban utjecaj ima kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, putem plana novčanih tokova, u trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine. Podsjećamo u trećem kvartalu prošle godine Vlada je uradila reviziju programa usvojenih od strane prethodne Vlade. Također, činjenice da je većina programa realizirana upravo u trećem i četvrtom kvartalu, kao i da je Vlada upravo u ovom periodu po prvi puta uspjela da u potpunosti isplati poticaje za primarnu poljoprivrednu govori u prilog veličini ostvarenog finansijskog rezultata.

Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.69,76 KM.

Prihvaćen Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja u 2019. godini

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, u 2019. godini nastavljen je Program označavanja goveda, ovaca, koza i svinja. Također, nastavljena je i realizacija cijepljenja ovaca i koza protiv bruceloze. Tokom 2019. godine obavljeno je masovno cijepljenje svih ovaca i koza koje nisu gravidne i mladih životinja starijih od tri mjeseca. Tokom 2019.godine vakcinisano je 32.087 životinja. Bitno je napomenuti da smo na području Grada Živinica imali pojavu zarazne bolesti bruceloze kod goveda gdje je na 9 imanja pozitivnu reakciju dalo 11 goveda. Ministarstvo je mišljenja da je kao razlog ovolikog broja pozitivnih životinja, a samim tim i ljudi prvenstveno nezakonito kretanje životinja bez validne i neophodne dokumentacije, kretanje i nomađenje ovaca sa drugih kantona nepoznatog zdravstvenog statusa, nepoštivanje kontrole i šeme obilježavanja i kretanja životinja. Kada analiziramo podatke o umjetnom osjemenjivanju plotkinja u 2019. godini možemo zaključiti da se na osnovu dostavljenih izvještaja sve više prakticira umjetna oplodnja što bi za posljedicu trebalo da ima selekciju, bolje pasminske osobine, kvalitetniji podmladak za remont stada kao i prevenciju širenja zaraznih spolno prenosivih bolesti. Problem neškodljivog odlaganja animalnog otpada kao i problematike oko izvršenja mjera eutanazije zaraženih životinja i dalje je ostao neriješen. Iako je ovo Ministarstvo sufinansiralo uređenje stočnih grobalja, samo 4 opštine imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su općina Kalesija i općina Sapna realizirale projekat, te stočna groblja doveli u funkciju. U 2019. godini kao i u prethodnim godinama, usmjerena su značajna sredstva na suzbijanje bolesti infektivne anemije konja. Imajući u vidu činjenicu da na području Kantona u proteklom periodu nije vršeno organizovano obilježavanje konja, te da je na ovu bolest ispitano svega oko 35% procijenjene populacije konja, možemo zaključiti da je status ove bolesti na našem epizootiološkom području i dalje nepoznat.

650.000 KM za poticaje razvoju biljne proizvodnje

Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini. Ovim dokumentom je utvrđen iznos raspoloživih sredstava, plan utroška sredstava, opći kriteriji za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava i način realizacije Programa. Sredstva planirana Programom, u iznosu od 650.000,00KM, utrošit će se za uspostavljanje sistema protugradne zaštite na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu do 300.000,00 KM, za sufinansiranje nabavke plastenika u ukupnom iznosu do 200.000,00 KM i sufinansiranje podizanja nasada krošnjastog i jagodičastog voća u ukupnom iznosu do 150.000,00 KM.

Zbog nezamjenjive uloge sistema protugradne zaštite u zaštiti poljoprivrednih usjeva i drugih materijalnih dobara od grada, dio raspoloživih sredstava bit će utrošen za dalju uspostavu sistema protugradne zaštite na području Tuzlanskog kantona. Realizacija uspostavljanja sistema protugradne zaštite planirana je na području Čelića, Srebrenika, Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka.

Pravo na korištenje sredstava za sufinansiranje nabavke plastenika imaju poljoprivredni proizvođači, fizička lica i obrti, koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Tuzlanskog kantona i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. Programom se mogu odobriti sredstva za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m², a vrijednost investicije koja se sufinansira iznosi do 4.000,00 KM.

Pravo na korištenje sredstava za sufinansiranje podizanje nasada krošnjastog i jagodičastog voća imaju poljoprivredni proizvođači, fizička lica i obrti, koji, također, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Tuzlanskog kantona i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. Sufinansirat će se i kombinacija nasada krošnjastog i jagodičastog, dok vrijednost investicije koja se sufinansira iznosi do 4.000,00 KM.

Za realizaciju ovog programa, Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala sredstva od Ministarstva finansija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te je danas donesena i odluka kojom je odobreno usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za realizaciju Programa utroška sredstava u poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini.

Aktualna situacija u vezi sa migrantima na području našeg kantona

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za februar 2020. godine. Analizom aktivnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-A TK u vezi sa problematikom koja se odnosi na prisustvo migranata na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu 01.02.-29.02.2020.godine, može se konstatovati da se kontinuirano preduzimaju naložene službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu.

Prema informacijama koje su prikupili policijski službenici Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa Službom za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu u februaru je evidentirano 1.008 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil u Službi za poslove sa strancima – Terenski Centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata najveći broj dolazi iz Afganistana 525, zatim Pakistana 367, Bangladeša 31, Irana 29, Indije 25, Maroka 12, Palestine 4, Egipta 3, Kube i Zapadne Sahare po 2 i Iraka i Kameruna po 1. Od strane Službe za poslove sa strancima izrečena je 1 mjera prema migrantu, koja sadržava mjere zabrane. U posmatranom vremenskom periodu evidentirana su 4 sigurnosno interesantna dogadaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja dokumentovana su podnošenjem izvjšstaja o učinjenom krivičnom djelu i to: nanošenje teških tjelesnih ozljeda – 1 krivično djelo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju – 1krivično djelo i teška krađa – 2 krivična djela. Pojačan priliv migranata u februaru 2020. godine u kojem je evidentirano 1.008 migranata, u odnosu na februar ’19. godine kada je evidentirano 56 migranata predstavlja enorman porast i ukoliko se ovakav trend nastavi postoji bojazan da se bez adekvatnog uključivanja državnih organa nadležnih za migracije u rješavanju prisustva migranata na području našeg kantona, Uprava policije neće se moći kvalitetno nositi sa navedenom problematikom a da istovremeno ne ugrozi obavljanje redovnih poslova i zadataka, stoji u Informaciji.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost Industriji deterdženata „DITA“ d.o.o. Tuzla na proizvodnju etilalkohola (etanola) koji će se upotrebljavati isključivo kao sirovina u svrhu proizvodnje dezinfekcionih sredstava.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57, te imajući u vidu stanje objekta, kao i cijene zakupa na tržištu, zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da se pismeno obrati Javnom preduzeću „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla sa zahtjevom za korekciju postojeće cijene zakupa poslovnih prostorija u objektu u ulici Rudarska 57. u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža Grada Tuzla, radi potpisivanja novog ugovora o zakupu na period do šest mjeseci sa korigovanom cijenom zakupa. Ured je zadužen i da pokrene postupak javnog poziva radi zakupa adekvatnih prostorija za organe uprave smještene u objektu u ulici Rudarska 57.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva Tuzlanskog kantona  po zahtjevu Advokatske kancelarije King & Spalding.

Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2019. godinu. Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu je ostvaren u ukupnom iznosu od 27.747,00 KM. Od ovog iznosa ukupno je utrošeno 19.629,70 KM,, dok su u 2020. godinu prenesena sredstva u iznosu od 8.117,30 KM. Utrošena sredstva odnose se na realizaciju trinaest Ugovora o prijenosu sredstava kojima su definisane obaveze u vezi sa finansiranjem projekata iz oblasti unaprjeđenja lovstva. Nakon realizacije navedenih projekata i dostavljanja Izvještaja o realizaciji projekata od strane Korisnika lovišta Ministarstvo je donijelo jedanaest odluka o odobravanju sredstava Korisnicima lovišta za realizaciju navedenih projekata u navedenom iznosu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.  U svrhu realizacije izdavačkog projekta „Srebrenik i okolina u prošlosti“, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona 1.500,00 KM je dodijelila Općina Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju 39.881,65 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacija Federalnog ministarstva obrazovanje i nauke u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.  U svrhu realizacije projekta „Učionica za 21. vijek“ za JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac donirano je 5.640,00 KM. Za realizaciju projekta „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“ JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac je donirano 5.813,00 KM, a u svrhu sufinansiranja projekta „Praktična frizerska obuka žena Sela Mira Turija i UG Aktivno starenje Lukavac Grad „Što mogu drugi, mogu i ja“ za JU MS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac je dodijeljeno 843,31 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu realizacije projekta „Knjigom do znanja“ za JU OŠ „Tušanj“ Tuzla 3.924,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna skola „Dubrave” Dubrave Donje za davanje na korištenje, bez naknade, prostorija Područne škole Raskršće, Centru za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa razvojnim teškoćama „Mali svijet”.

Također, Vlada je dala saglasnost na potpisivanje Memoranduma razumijevanja između Caritasa Švicarske, Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za implementaciju projekta „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva EE FAZAII 2019-2021 (EERE)“.

Vlada je danas ovlastima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa direktora Kantonalne uprave za šumarstvo, uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, za imenovanje Admira Čavalića za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla na period od četiri godine. Također, imenovan je Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli, na period od četiri godine, te date saglasnosi na Odluku privremenog Upravnog Odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla o razrješenju Ive Lamešić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i imenovanju Mehmeda Alića za direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla na period od četiri godine.

Također Vlada je zbog isteka mandata prethodno imenovanim vršiocima dužnosti, dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prijedlogu za imenovanje vršioca dužnosti Uprave JP Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci i to: Kasim Softić, vršilac dužnosti direktora, Hasan Jahić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za razvoj i Admira Bakić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za program.

Na kraju Vlada je donijela i rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području našeg kantona.

Odjeljenje za informisanje/RTV TK