OV Lukavac usvojilo Nacrt Budžeta za 2018.godinu

Ovogodišnji Budžet općine Lukavac planiran je u iznosu od oko 25 500 000 KM. Izvještaj o izvršenju Budžeta od januara do kraja septembra prema kojem su prihodi znatno manji od planiranih nije prihvaćen, a nije prihvaćen ni Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu. Općinsko vijeće Lukavac prihvatilo je Nacrt Budžeta za 2018. godinu, u iznosu od oko 22 miliona KM, što je za 16 % manje od ovogodišnjeg. Na jednoj od prethodnih sjednica, vijećnici donijeli Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od oko milion KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku regulacije korita rijeka: Jale, Turije i Spreče i oko 500 000 KM za rekonstrukciju azbestnih cijevi na relaciji Šićka petlja- Doležal. Nakon razmatranja ponuda šest banaka, danas je data i saglasnost za odabir banke sa najpovoljnijim uslovima. Sredstva za regulaciju korita navedenih rijeka od IPA fondova odobrena su 2014.godine.

Pročitajte...