OV Živinice: Usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Stara stočna pijaca“

Vijećnici u Živinicama, danas su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Stara stočna pijaca“. Ovo je izuzetno značajno za građane Živinica ali i buduće investitore, zbog toga što su se do sada susretali sa poteškoćama kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za odobravanje izgradnje građevina na tom lokalitetu.

Vijećnici u Živinicama najviše su diskutovali o Prijedlozima odluka o usvajanju Plana parcelacije „Stare stočne pijace“ i njegovom provođenju. Za ovu prostornu cjelinu u zoni koju obuhvata, nije bilo propisano donošenje detaljnog planskog dokumenta. A sa druge strane, potrebe građana, zahtjevaju  hitno rješavanje ove problematike koja se odnosi na potrebu definisanja građevinskih parcela, koje će predvidjeti zemljište ispod i zemljište koje služi redovnoj upotrebi izgrađenih i planiranih zgrada. Postojeća situacija nije odgovarala zahtjevima novih zakonskih propisa, što znači da su usvajanjem ovog plana konačno definisane građevinske parcele sa zakonskim propisima. Ovim planom će biti riješen problem utvrđivanja urbanistički- tehničkih i drugih uslova za odobravanje izgradnje građevina.

  • Parcelizacija, kada su u pitanju rješenje problema građana Stara stočna pijaca u Živinicama i to je problem koji se vuče nekih 10 godina. Nastao je od strane korisnika koji su jendom dobili dodijeljene površine a onda ih uzurpirali i faktički se ogriješili o zakon, pa su izrazili želju da se njima dodijeli to zemljište pa smo morlai posegnuti za parcelizacijom i na osnovu toga idemo u proceduru, rekao nam je hamdija Numanović, predsjedavajući OV Živinice.

Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene jednog metra kvadratnog izgrađene korisne površine na području općine Živinice za 2017. godinu. Podržan je i prijedlog odluke o visini rente za ovu godinu. Također, vijećnici su podržali i prijedlog odluke o uslovima i načinu raspolaganja nepokretnostima u vlasništvu općine Živinice. Riječ je o lokaciji Ciljuge II. Sa dnevnog reda je povučen prijedlog Odluke o imenovanjima Savjeta mjesnih zajednica.