Saopćenje za javnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Deseta sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 12. aprila 2017. godine. Predsjedavajući Komisije Goran Milojević i članovi prof. dr. Amir Pašić i Radoje Vidović donijeli su odluku o proglašenju historijske građevine – Srpska pravoslavna crkva sv. Trojice u Ravnom, nacionalnim spomenikom BiH.

Pored toga, donesene su i odluke da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenicima BiH:

• Džamija Rotimlja, Općina Stolac,

• Džamija Borojevići, Općina Stolac, i

• Mezarje porodice Ibrahimpašić sa mjestom i ostacima Deli Murat-begovog turbeta u Bjelaju, Općina Bosanski Petrovac.

Na desetoj sjednici donesena je Odluka o produženju režima zaštite za dva dobara za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije (dobra koja se nalaze na Listi peticija, odnosno dobra za koje nije donesena konačna odluka).

Komisija je na 10. sjednici razmatrala zahtjev Općine Ilidža za izmjenu odluke (brisanje katastarskih čestica na kojima su urađeni arheološki istražni radovi) za Arheološko područje – Butmir.

Komisija je utvrdila da dostavljeni Izvještaj o arheološkim prethodnim radovima istražnog karaktera – Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na arheološkom području Butmir ispunjava uvjete propisane Odlukom Komisije o proglašenju Arheološkog područja – prahistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 82/07 i 48/13).

Komisija smatra da je navedeni Plan ponudio konkretne rezultate u svrhu dokazivanja postojanja neolitskog naselja na Butmiru, zbog čega predlaže da se i za preostali dio zone zaštite provedu istraživanja istom metodom, kako bi se sagledala cjelokupna situacija lokaliteta i definirala zona zaštite.
Nakon provedene prospekcije arheološkog potencijala na kompletnom prostoru nacionalnog spomenika i dostavljenog Izvještaja, Komisija će pristupiti izmjeni i dopuni Odluke i definiranju kompletne zone zaštite. Po provođenju izmjene i dopune Odluke moguće je pristupiti sistematskom arheološkom istraživanju lokaliteta i uređenju arheološkog parka.

Pročitajte...