Stručno savjetovanje ‘Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH’

Savjetovanje posvećeno modelu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH u utorak u Sarajevu organizuje Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Pitanje ocjenjivanja i vrednovanja rada sudija i tužilaca od centralnog je značaja za nosioce pravosudnih funkcija jer se uspostavljanjem uravnoteženog sistema vrednovanja fokus pomjera sa dnevnopolitičkih ocjena na stručne kriterije. Uravnoteženi sistem podrazumijeva optimiranje odnosa između broja i težine obrađenih predmeta (kvantiteta i kvaliteta) i osigurava napredovanje u karijeri koje favorizira stručnost svakog sudije.

U Bosni i Hercegovini je duže vrijeme predmet kritike model koji počiva na principu ostvarene orijentacione norme, kvalitetu odluka i odnosa prema radu. Kvalitet rada se posebno problematizira kod vrednovanja tužilaca jer je tužilac često limitiran stručnošću sudije koji vodi postupak i motivacijom koja je opet uvjetovana težinom konkretnog slučaja. Uspostavljeni sistem vrednovanja se također razumijeva i u funkciji ograničavanja sudske nezavisnosti ili kao realna kočnica efikasnom tužilačkom radu.

Skup, koji će okupiti domaće i stručnjake iz inostranstva, ima zadatak da razmotri prijedloge za novi pristup vrednovanju koji dolazi iz same prakse, od sudija i tužilaca. Riječ je o drugom savjetovanju kojim se nastavlja rasprava o toj temi, započeta stručnim savjetovanjem koje je u saradnji sa Visokim savjetom sudstva Republike Srbije održano u Beogradu u novembru 2016. godine, saopćeno je iz Fondacije Centar za javno pravo.