Švedska podržava BiH u postupanju s otpadom nastalim zbog pandemije

Izbijanje i širenje Covid-19 pandemije, među ostalim izazovima, pokrenulo je i pitanje postupanja s otpadom nastalim uslijed pandemije iz domaćinstava i zdravstvenih ustanova, te njegovog sigurnog uklanjanja.

Kako bi se riješilo pitanje lošeg upravljanja Covid-19 otpadom, Švedska će putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pružiti podršku vlastima kroz efektivno reagiranje i educiranje stanovnika kako da postupaju s tom vrstom otpada.

Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje otpadom, naročito u oblasti prikupljanja, tretiranja i obrade Covid-19 otpada iz domaćinstava s registriranim slučajevima, predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i okoliš.

Efektivno upravljanje otpadom je od suštinske važnosti kako bi se minimizirao potencijalni sekundarni uticaj Covid-19 na zdravlje i okoliš.

– Medicinski otpad je toksičan i ako se s njim ne postupa ispravno, zagađuje okolinu i utiče na zdravlje ljudi. Pandemija je jasno pokazala da postoji hitna potreba za boljim postupanjem s medicinskim otpadom, od građana, ali i bolnica i industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Švedska podržava lokalne vlasti u ovoj inicijativi – istaknula je ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist.

Tokom izbijanja epidemije, dolazi do eksponencijalnog rasta stvaranja Covid-19 otpada. Ako se ne prikuplja ili ne tretira na ispravan način, može ubrzati širenje zaraze i predstavljati značajan rizik za medicinsko osoblje, pacijente i radnike koji prikupljaju i tretiraju otpad.

Covid-19 otpad se odnosi i na maske za jednokratnu upotrebu, rukavice i drugu opremu za ličnu zaštitu. Ako se ne ukloni pravilno, može doći do gomilanja u našoj okolini. Sigurno i ekološki pravilno postupanje, tretiranje i konačno uklanjanje ovog otpada od suštinske je važnosti za zdravstvene ustanove i domaćinstva.

– Uz podršku Švedske, te putem procjenjivanja praksi za uklanjanje medicinskog otpada, UNDP, kao dio zajedničkog i koordiniranog odgovora Ujedinjenih nacija, će pomoći domaćim vlastima s nabavkom posebne opreme za uklanjanje medicinskog otpada, postrojenja za tretiranje medicinskog otpada i odgovarajuće lične zaštitne opreme za radnike koji prikupljaju otpad iz domaćinstava – kazala je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.

Sve aktivnosti se provode u saradnji s nadležnim zdravstvenim i okolišnim institucijama, komunalnim preduzećima za upravljanje otpadom u 21 odabranoj lokaciji u BiH i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Pošto su istraživanja pokazala da Covid-19 može opstati na materijalima kao što je plastika i nekoliko sati, odnosno dana, te se stoga može prenijeti u kontaktu s površinama ili predmetima na kojim se nalazi virus i dodirivanjem usta, nosa ili očiju, izrađene su u bliskoj saradnji sa svim relevantnim organima i zdravstvenim stručnjacima preporuke za domaćinstva s mjerama koje je neophodno poduzeti.

Preporuke za rukovanje s otpadom nastalim uslijed Covid-19 pandemije u domaćinstvima dostupne su na web-stranama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te ministarstava zdravlja i socijalne zaštite i za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Aktivnosti se provode u okviru projekta UNDP-a “Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom”, koji finansira Švedska.

Cilj projekta je minimiziranje uticaja na zdravlje ljudi i zaštita okoliša od opasnih hemikalija, postojanih organskih zagađujućih materija, koje ostaju nepromijenjene u okolini u dužem vremenskom periodu, saopćeno je iz UNDP-a.

(RTVTK/FENA)

Pročitajte...