U Federaciji BiH na snagu stupio Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

U Federaciji BiH na snagu stupio Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova. Cilj ovog Zakona je da se u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitra, u relativno kratkom roku, postigne dogovor u vezi s predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora na način da se rješavanje radnog spora povjerava mirovnom vijeću.