Usvojeni planovi upravljanja vodama za dva vodna područja u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici donijela srednjoročne planove upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i sliva Jadranskog mora u Federaciji BiH do 2021. godine, te će ih dostaviti Vijeću ministara BiH radi daljnje procedure njihovog donošenja na nivou Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će o donošenju planova obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Repulike Srpske. Ovo federalno ministarstvo i agencije za dva vodna područja će planove objaviti na svojim službenim web-stranicama.

Također, agencije će o donošenju odluka upoznati nadležna kantonalna ministarstva i organe, institucije i relevantna tijela uključena u javnim konsultacijama, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Agencije za vodna područja dužne su pripremiti akcione planove za provođenje planova radi dostizanja utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i usaglasiti ih sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od predviđenih mjera, a posebno u osiguranju finansijskih sredstava i dinamici realizacije.

Pročitajte...