Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu zakona o poštanskim uslugama

Na dnevnom redu organa centralne vlasti nalazi se i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između BiH i Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima, Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Prijedlog za potpisivanje Pisma saglasnosti radi stupanja BiH u članstvo IX faze (2014-2018) Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse (ECPGR).

Državna vlada razmatrat će i nekoliko nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, Prijedlog odluke o robi koja se podvrgava pregledu graničnih veterinarskih inspektora, Prijedlog odluke o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH i Prijedlog odluke o utvrđivanju novčane naknade i visine novčane naknade za rad u Udarnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije BiH.

Predsjedavajući i ministri primit će k znanju i nekoliko informacija kao što su Informacija u vezi s osiguranjem kontinuirane zaštite i pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u BiH, Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja revizije učinka “Upravljanje grantovima u institucijama BiH”, Informacija u vezi s molbom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine za osiguravanje centralnog grijanja, Informacija o realizaciji Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH i problemima u realizaciji te Informacija o problemima u vezi s aktivnostima na preuzimanju objekata Union banke u Sarajevu.

Pored toga, na dnevnom redu nalazi se i Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013 – 2016), Inicijalni izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Madridskog akcionog plana za starenje, Analiza direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini za 2016. i 2017. godinu – uporedna analiza Bosne i Hercegovine i država regiona u izvještajima međunarodnih organizacija, Prijedlog odluke o imenovanju Radne grupe za razvoj privredne saradnje i unapređenje ekonomskih odnosa između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke i Prijedlozi rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...