Više od 20 posto smanjen broj prijava nasilja u porodici

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Multisektorska saradnja u realizaciji ciljeva Akcionog plana i postignuti rezultati doprinijeli su smanjenju prijava nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za 99 prijava, odnosno za 21,29%. To jasno pokazuje da je realizacijom mjera i aktivnosti Akcionog plana, kako normativnih, edukativnih i promotivnih, tako i usluga zaštite i podrške za žene i djecu žrtve nasilja u porodici tokom 2019. godine ostvaren značajan iskorak.

Doneseni su potrebni podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i usvojen je Nacrt Zakona o zaštiti porodice sa djecom u Federaciji BiH, što je značajan pomak u donošenju propisa koji utiču na regulisanje i standardizaciju pružanja usluga za pojedince i porodice žrtve nasilja. Zahvaljujući multisektorskoj saradnji, realizirane su edukacije policijskih službenika i uposlenika Uprave policije MUP TK-a, uposlenika centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova. Evidencija nasilja u porodici vrši se po jedinstvenoj metodologiji unošenjem podataka u bazu koja je formirana od strane Gender centra Federacije BiH. Ova baza podataka se trenutno nalazi u nadležnosti Federalne uprave policije i službenici Uprave policije MUP-a TK-a permanentno vrše unos podataka. Kroz promociju nenasilničkog ponašanja i provedene kampanje, edukacije učenika, nastavnika i roditelja, distribuiranje promotivnog materijala i medijskih informacija dat je značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici, podizanju svijesti, promociji nenasilničkog ponašanja i unapređenju položaja žrtava nasilja.

Tuzlanski kanton je prvi kanton u Federaciji BiH koji je još 2009. godine, na inicijativu Udruženja Vive žene, uradio Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici na nivou Tuzlanskog kantona. Protokoli su urađeni i u svih 13 lokanih zajednica i na osnovu njih je uspostavljen uspješan multisektorski pristup u zaštiti i tretmanu žrtava nasilja u porodici. Udruženje Vive žene je uslugama SOS telefona podržalo 220 žrtava nasilja, a uslugama dnevnog (ambulantnog) tretmana podržano je 259 žrtava nasilja. Uslugama smještaja u sigurnoj kući obuhvaćeno je 68 osoba (žena i djece) žrtava nasilja.

Vlada TK je u Budžetu TK za 2019. godinu, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, odobrila sredstva za sufinansiranje Sigurne kuće u iznosu od 30.000,00 KM, što je za 10.000,00 KM više nego u 2018. godini, kada je i uvedena ova budžetska pozicija. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je, putem podrške projekata udruženja i organizacija podržalo usluge porodičnog savjetovališta, savjetovališta za djecu, mlade i porodicu i u sluge dnevnih centara za djecu u iznosu od 31.000,00 KM. Na ovaj način podržana je realizacija savjetodavnih i psihoterapijskih usluga i usluga boravka djece za preko 300 lica i porodica iz ranjivih kategorija, uključujući i žrtve nasilja u porodici.

Pročitajte...